Funkcije 1. Preuci injektivnost, surjektivnost, monotonost, omejenost ...

Preuci injektivnost, surjektivnost, monotonost, omejenost, sodost in periodicnost funkcije f : R → R, f(x) = x − sinx. 2. Doloci definicijsko obmocje in ...

Funkcije 1. Preuci injektivnost, surjektivnost, monotonost, omejenost ... - povezani

Preuci injektivnost, surjektivnost, monotonost, omejenost, sodost in periodicnost funkcije f : R → R, f(x) = x − sinx. 2. Doloci definicijsko obmocje in ...

Postavljamo sebi pitanje: ( slično kao kod znaka funkcije) Od čega nam zavisi znak prvog izvoda? Pogledajmo još jednom prvi izvod:.

pokazati da je injekcija i surjekcija: (i) f je injekcija: mora vrijediti da za sve x1 i x2 takve da je f(x1) = f(x2) nuºno slijedi da je i x1 = x2.

20 мар. 2011 г. ... Zaporedje je konvergentno, ce obstaja limita tega zaporedja. ... ne more biti konvergentno zaporedje, ki ima vec kot eno stekališce.

20 мар. 2011 г. ... Zaporedje je monotono, ce je narašcajoce ali padajoce. 4. Matjaz Zeljko ... Zaporedje je navzgor omejeno, ce obstaja M ∈ R, da je an ≤ M.

Nule funkcije su mesta gde grafik seče x osu a dobijaju se kao rešenja jednačine. 0 y = ( to jest ( ) 0. f x = ). Mnogi profesori vole da se u okviru ove ...

Definisanje funkcija argumenti funkcije. • argument može da bude niz zadatog tipa ili pokazivač na dati tip (int *a). • za 1-D niz ne mora dužina, samo [].

eksplicitna oblika enačbe premice y = kx + n. IMPLICITNA OBLIKA ENAČBE PREMICE ax + by + c = 0 → implicitna oblika enačbe premice.

ФУНКЦИЈЕ. 1. Домен функције (област дефинисаности функције). Функција = ( ) је дефинисана ако за одређену вредност независно промењиве из скупа реалних ...

Realne funkcije realne varijable. • Za funkciju f kažemo da je funkcija realne varijable ako je njena domena podskup realnih brojeva, D(f) ⊆R .

Eksponentna funkcija: ... S pomočjo inverzne funkcije narišite naslednje funkcije. ... •graf je preslikava grafa osnovne funkcije preko simetrale lihih.

Naj bo funkcija f podana s predpisom f(x) = x2 + 1 ... Doloci definicijsko obmocje in zalogo vrednosti ter nariši graf funkcije f. ... 3 Sodost in lihost.

Funkcija f : A B (funkcija iz množice A v množico B) je predpis (pravilo, ... inverz funkcije f obstaja, samo če je funkcija f bijektivna. Kaj pa.

adicijski izrek: ax+y = axay. ▻ naravna eksponentna funkcija: f (x) = ex ... adicijski izreki: cos(x + y) = cosx cosy − sinx siny,.

1 na 1 korespodencija) ako je i surjekcija i injekcija. Primjer 6. Ispitajte injektivnost, surjektivnost i bijektivnost sljedecih funkcija:.

injektivna funkcija. Svakom elementu pridružimo jednoznačno element koji se s f preslikava u y i označavamo ga . Ovako definiranu funkciju.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. MATEMATIČNI UVOD. 2. adicijski izreki. Adicijski izreki za posamezne funkcije:.

Intermediarni filamenti: protein keratin funkcija: oblika celice, interakcija s sosednjimi celicami. Mikrotubuli: cevke, nastale iz dimernih.

5 сент. 2008 г. ... graf funkcije sinus konstruiramo pomocu brojevne kruznice. • na os x nanesemo kut u radijanima, dok na os y prenesemo ordinatu tocke.

3. GRAF SINUSA (y=sinx): ... PREIODIČNOST: Funkcija sinus je periodična funkcija s periodo 2 .. LIHOST/SODOST: Funkcija sinus je liha funkcija.

Preslikavanje je funkcija jer je ispunjen uvjet iz definicije funkcije jer je svakom elementu iz domene pridružen jedan i samo jedan element iz kodomene.

konveksna funkcija, če za vse x, y ∈ K in za vse λ ∈ (0,1) velja: ... Funkcija je konveksna natanko tedaj, ko zveznica katerih koli dveh točk na.

Први извод ( ) функције у тачки је гранична вредност: ... Таблица извода елементарних функција. Функција. Извод. Важи за. ( ∙ ) ( ) = ∙ ( ) c - константа.

Veljajo samo v PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU: sinus α → sin α = nasprotna kateta ... enakokraki trikotnik → v = ... 1. kvadrant → KOTI MED 0° < α < 90°.

Adicijski izreki: (i) sin(x 소 y) = sinxcosy 소 cosxsiny. (ii) cos(x 소 y) = cosxcosy 干 sinxsiny. (iii) tan(x 소 y) = tan x±tan y. 1∓tan x·tan y.

Zveze med kotnimi funkcijami KOMPLEMENTARNIH kotov. Zveze med kotnimi funkcijami ISTEGA kota. Zveze med kotnimi funkcijami SUPLEMENTARNIH kotov ...

Skup B je kodomen 2 funkcije. • Skup f je graf funkcijea a cesto se funkcija (A,B,f) poistovecuje sa samim skupom f i kaze se da.

Poročilo o parceli omogoča celovit in inovativen vpogled v vse ... Če imamo vključeno tematiko parcele in stavbe, grafična izbira območji v poročilo ne bo.

Definicija: 2 Graf funkcije je množica vseh točk v pravokotnem ... V ničli graf funkcije seka (oz. se dotika) abscisno os. ... 1.1.3 Sodost, lihost.

aktivacijska energija (aktivacijska prosta entalpija). R, T – konstanti ... Aktivacijska energija ∆G# določa hitrost reakcije ...

Izpelji Vietovi formuli! 10. Ne da bi izra£unal re²itvi x1 in x2 ena£be x2 +2x−9=0, ... Izpelji formuli za koordinati temena kvadratne funkcije.

Kotne tabele – Grafi kotnih funkcij – Obratne kotne funkcije. 15.1 Posebne funkcije ... argumenta) limitirajo h kakšni vrednosti r, in je ta vrednost.

Skup se naziva domen funkcije (ili oblast definisanosti), a skup kodomen (ili skup vrednosti funkcije). Grafik funkcije čine sve tačke u ravni sa ...

1 Kotne funkcije - vaje. 1. Na skici je pravokotni trikotnik. ... Izračunajte neznane stranice in kote v pravokotnem trikotniku ABC, v katerem poznamo:.

Za kvadratnu funkciju vrijedi da je kodomena funkcije: [ , +∞ > , ... Inverzna funkcija funkcije ( ) = 2 − 3 je. Potrebno je napraviti zamjene:.

kar pomeni, da so funkcije odvisne od kota – to so KOTNE FUNKCIJE. Kotna funkcija ostrega kota je razmerje stranic v pravokotnem trikotniku. Razmerij je 6,.

Encimi so visokospecializirani proteini (ali RNA!!) - velika katalitična moč. - velika specifičnost. • Encimi – biokatalizatorji omogočajo reakcije v blagih ...

Racionalna funkcija se daleč stran od izhodišča približuje vrednosti 0. • Premica z enačbo: y=0 (abscisna os) je vodoravna asimptota grafa racionalne.

Funkcija ali preslikava f : A −→ B je predpis, ki vsakemu elementu mnoºice A ( ... Ali je tako definirana funkcija injektivna in ali je surjektivna?

Management je proces planiranja, organiziranja, upravljanja človeških virov, vodenja in nadzora nad uporabo virov (materialni, finančni, človeški, ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.