PREDLOG »ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O OMEJEVANJU ...

elektronske cigarete, ki se jih pogosto oglašuje kot alternativne pripomočke za opuščanje ... učinkovite in se jih prodaja namesto že dokazano učinkovitih;.

PREDLOG »ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O OMEJEVANJU ... - povezani

elektronske cigarete, ki se jih pogosto oglašuje kot alternativne pripomočke za opuščanje ... učinkovite in se jih prodaja namesto že dokazano učinkovitih;.

morala v primeru potrebe na novo organizirati za obrambo RS po edinem ... Ministrstvo za obrambo ponudi zaposlitev na isto ali primerljivo dolžnost po ...

označevanja psov, kakor tudi preprečiti preprodajo pasjih in mačjih mladičev, ... streljanje živali ne glede na vrsto orožja oziroma strelne naprave;.

»(1) Pomen izrazov večinski delež, družbe v skupini, uprava, nadzorni svet, upravni odbor in prokurist, uporabljenih v tem zakonu, je smiselno enak, ...

sestavi Ministrstva za kulturo in javni zavodi Zgodovinski arhiv Celje, ... uslužbence Arhiva Republike Slovenije in javnih zavodov Zgodovinski arhiv Celje,.

Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C) ... samostojnega pravnega varstva, češ da ga ZDR-1 ne predvideva in ne dopušča, ker naj bi bilo to.

oziroma skupnih delov stavb(e) v etažni lastnini in drugih nepremičnin ... dokazovanje smrti oziroma prenehanja pogosto težavno, zemljiška knjiga pa vsebuje ...

nadomestna mati otroka oddala prostovoljno in brez pritiska, da se je zavestno odpovedala pravicam in obveznostim do otroka in da se strinja z izročitvijo ...

ZNDM-2 od njegove uveljavitve, vendar je novela ZNDM-2B57 natančneje ... 2. uporablja fiktivne postopke ali druge oblike goljufije ali prevare pri sklepanju ...

Ministrstvo za javno upravo [email protected] ... zahteve za razpis zakonodajnega referenduma oz. zahteve volivcev za razpis zakonodajnega.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS) na predlog novele ZZVZZ podaja naslednje pripombe: Predlog zakona ukinja dva temeljna organa ZZZS ...

Tako je omejeno materinsko nadomestilo navzgor, prav tako očetovsko in starševsko nadomestilo na dvakratnik namesto na dvainpolkratnik.

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH ... (1) Na javnih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati.

Ministrstvo za javno upravo. -. Ministrstvo za delo družino in socialne ... Za delovna mesta, za katera ni razvito formalno šolanje in na katerih osebe.

Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. (predlog Informacijskega pooblaščenca, marec 2015). V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št.

13 нояб. 2018 г. ... Porodniški dopust: 16 tednov, plačan je v višini 100 % zadnje plače matere. Očetovski dopust: 13 delovnih dni. Starševski dopust: 3 leta ali ...

Obstoječi Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (v ... ter 13. členu Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št.

19 мая 2016 г. ... Obvestilo o novostih na področju upravnih taks - Zakon o spremembah in ... upravnih taksah (ZUT-I), objavljen v Uradnem listu RS št.

odstotkov zemljišč nižje bonitete od povprečne bonitete zemljišč v ... V drugem odstavku 19. člena se v šesti alinei pika nadomesti s podpičjem in se doda ...

Napitnina iz prejšnjega odstavka je sestavni del prihodkov koncesionarja in se v celoti nameni stroškom dela za plačilo uspešnosti delavcev.

13 нояб. 2021 г. ... [email protected]. Geslo za predlog zakona naj bo »POSLANCE NA MINIMALCE«. Hvala in lep pozdrav,. Mario Fekonja – predsednik SDMS,.

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU ... Ta zakon ureja sistem zdravstvenega varstva in kot njegov del sistem zdravstvenega.

26 февр. 2020 г. ... Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, ... 6.b »enosledno vozilo« je vozilo, katerega sled ni širša od 50 cm;.

PRILOGA 2 (spremni dopis – 2. del) – Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (EVA 2018-2030-0035) - podatki o izvedbi notranjih ...

27 июл. 2006 г. ... Pri javno-zasebno partnerstvu ne gre za enotno definiran pravni pojem in čeprav so koncesijske pogodbe pretežna in najprimernejša oblika teh ...

Ministrstvo za zdravje z odločbo o izbiri koncesionarja. (2) Ministrstvo za zdravje in koncesionar medsebojna razmerja uredita s koncesijsko.

produkcije ravno kulturno industrijo, ki jo tudi predlaga vodja evropske strokovne komisije pri poročilu o slovenski kulturni ... Pljuni in jo stisni…

PREDLOG ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU. I. SPLOŠNE DOLOČBE ... (3) Ta zakon določa tudi organe, pristojne za varnost in zdravje pri delu.

15 авг. 2020 г. ... precepljenost proti tistim boleznim, ki so nalezljive in ... Ob epidemiji novega koronavirusa v Sloveniji (COVID-19) se je izkazalo, da je v ...

14 янв. 2021 г. ... NINA JERMAN. Predloga novega gradbenega zakona in zakona o javnih naročilih sta med arhitekti dvignila nekaj prahu. Odslej naj bi.

U Zakonu o tajnosti podataka („Službeni list CG“, br. 14/08, 76/09, 41/10, 38/12,. 44/12, 14/13, 18/14 i 48/15) član 2 mijenja se i glasi:.

Po podatkih portala nepremicnine.net je maja 2017 cena najema stanovanja v Ljubljani znašala 11,28 evra na kvadratni meter. Najemnina za stanovanje.

Torej 5 dni pred dnem predčasnega glasovanja in v času, ko so bili volilni odbori za izvedbo predčasnih volitev že imenovani.

GRADBENI ZAKON. I. UVOD. 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA. Področje graditve objektov ureja Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), ki je bil sprejet ...

tudi področna zakonodaja (izjemoma) Na ta način je nekoliko nadgrajen sistem ... opravlja tudi z uporabo telesne kamere, sicer pa če to določa drug zakon.

Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo. Urad za migracije, Sektor za nastanitev, oskrbo in integracijo.

29 авг. 2012 г. ... PREDLOG ZAKONA O NALOGAH IN POOBLASTILIH POLICIJE. I. UVOD. Veljavni Zakon o policiji1 (ZPol) velja od leta 1998.

(z oznako KLASIUS-P)« v petem odstavku 4. člena nadomesti z besedilom: »Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 2015 (z oznako KLASIUS-P ...

besedilu: azilni dom). (2) S hišnim redom se določa organizacija bivanja oseb, ki so skladno z določbami zakona, ki ureja mednarodno zaščito, nastanjene v ...

Citiholin se proizvodi mikrobiloškim postupkom. Citiholin se sastoji od citozina, riboze, pirofosfata i holina. Bijeli kristalni prah.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.