MANAGEMENT IN EKONOMIKA PROJEKTOV Course Title - FKKT

TEKAVČIČ, Metka, ŠOBOTA, Aleksandra, PELJHAN, Darja, MARC, Mojca, PONIKVAR, Nina. Spremljanje uspešnosti poslovanja v velikih slovenskih podjetjih.

MANAGEMENT IN EKONOMIKA PROJEKTOV Course Title - FKKT - povezani

TEKAVČIČ, Metka, ŠOBOTA, Aleksandra, PELJHAN, Darja, MARC, Mojca, PONIKVAR, Nina. Spremljanje uspešnosti poslovanja v velikih slovenskih podjetjih.

PROGRAMSKI MANAGER. DODATNO IZOBRAŽEVANJE. PRIMEREN ZA PROJEKTNEGA MANAGERJA? VODJA PODPROJEKTA. DA. NE. VODJA PROJEKTA. PROJEKTNI MANAGER.

Management projekta. Definicija projektnega managementa, Metodologije in standardi projektnega managementa,. Projektni manager. Strateški management in ...

VIROLOGIJA. Course Title: VIROLOGY. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level. Študijska smer. Study Field. Letnik. Academic.

tangente na krivuljo in vektor normale na ploskev. ... P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja II, FS, Ljubljana, 2003, 398 str.

FIZIKA. Course Title: PHYSICS. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level ... theorem on conservation of angular momentum. UL FKKT ...

P. Mizori – Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, 1. del, FS, UL Ljubljana, ... programa na vsaki naravoslovni ali tehnični fakulteti.

elektronska afiniteta). Kemijska vez: ionska vez; kovalentna vez. (nepolarna, polarna vez, dipolni moment, teorija valenčne vezi: principi teorije,.

MATEMATIKA IN STATISTIKA. Course Title: MATHEMATICS AND STATISTICS. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level. Študijska smer. Study Field.

Nomenklatura (poimenovanje) organskih spojin. Struktura in vezi v organskih spojinah, kislost in bazičnost. Narava kemijske vezi, vezna entalpija,.

Protolitske reakcije oksidnega peroksidnega in superoksidnega iona. Nomenklatura. Elementi 17. skupine. Spojine elementov 17. skupine z vodikom.

Prvi zakon termodinamike ... zakon. Obrnljivi in neobrnljivi procesi. Entalpija. Toplotna kapaciteta. Termokemija. ... Raoultov zakon in Henryjev zakon.

TEMELJI BIOKEMIJE. Course Title: FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level. Študijska smer. Study Field.

TEMELJI FIZIOLOGIJE. Course Title: FUNDAMENTALS OF PHYSIOLOGY. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level. Študijska smer. Study Field.

Matija Tomšič / Dr. Matija Tomšič, Full Professor. Jeziki / Languages: Predavanja / Lectures: slovenski / ... TOMŠIČ, Matija, CERAR, Jure, JAMNIK, Andrej.

Koordinacijske spojine: primeri sinteze in kararakterizacije. Možne so tudi predstavitve nekaterih drugih aktualnih tem s področja anorganske kemije.

Vsebina: Content (Syllabus Outline):. 1. Gorenje. - definicija gorenja in trikotnik gorenja,. - teorija in mehanizmi gorenja (stehiometrična.

Temelji patološke fiziologije, 3. izdaja, Ribarič S (ur.), Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo; Ljubljana 2014.

STROJNI IN GRADBENI ELEMENTI. Course Title: MACHINE AND CONSTRUCTION ELEMENTS. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level. Študijska smer.

Študijski program in stopnja. Study Programme and Level. Študijska smer. Study field ... b. sredstva za gašenje (voda, pena, prah, inertni plini, haloni).

31 июл. 2014 г. ... JURAK, Gregor, BEDNARIK, Jakob, KOVAČ, Marjeta. ... slovenske djece i mladeži za vrijeme školskih praznika = Sports activities and lifestyle ...

Strateški management. Koper: Visoka šola za management, Maribor: Ekonomsko- poslovna fakulteta Maribor. • Rozman, R. in drugi (2019).

28 сент. 2020 г. ... www.fkkt.um.si ... SMERNICE ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI NA UM FKKT V ZIMSKEM SEMESTRU ... dokazili sporočijo v referat.

16 мар. 2021 г. ... Contact information: [email protected]. Education: Ph.D. University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences,.

Investicija je svako ulaganje kapitala s ciljem ostvarenja dobiti. Aktivne (realne) investicije – trajna ulaganja novčanih sredstava u.

PUBLISHER: Society of Economists "Ekonomika", Nis ... Кључне речи: електронско здравство, информациони системи, трендови, диверсификација.

25 февр. 2015 г. ... Академик Станислав Сергијович Јанецко, Кијев (Украјина) ... Др Андреј Ивански, Кијев (Украјина) ... Wikipedija.org).

31 мар. 2011 г. ... Часопис излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧ: Друштво економиста “Економика” Ниш. СУИЗДАВАЧИ: Економски факултет у Приштини, ...

naložbe v finančne dolgove drugih podjetij (dolgoročno dana posojila) ... 1) Iz TRR banki nakažemo obrok posojila 1.500,00 €.

Проф. др Драго Цвијановић, Врњачка Бања (Србија). Др Александар Ђурић, Београд (Србија). Др Владимир Радивојевић, Ниш (Србија). Проф. др Бранко Михаиловић, ...

kratkoročno dana posojila (za obdobje krajše od 1 leta). - drugi kratkoročni dolţniški vrednostni ... 1) Iz TRR banki nakaţemo obrok posojila 1.500,00 €.

metode in dejavnike kalkulacije lastne in prodajne cene. Na koncu pa dijaki spoznajo ključne ... Kaj pomeni lastna cena izdelka in kako jo izračunaš?

Projekt unisVET- učna gradiva. Izobraţevalni program: Srednje strokovno izobraţevanje, Ekonomski tehnik. Modul: Ekonomika poslovanja-M3, Vsebinski sklop: ...

Marko Jankovic, Ph.D, Beograd (Serbia). PUBLISHING COUNCIL. Dusan Zdravkovic, Ph.D, Nis (Serbia). Branislav Jovancic, MSc, Nis (Serbia).

Kaj je amortizacija in čemu je namenjena? ☺ Kakšna je razlika med fizično obrabo in tehnično zastarelostjo delovnega sredstva? ☺ Pojasnite kaj vse vpliva ...

glede na to, ali so proizvodni dejavniki v lasti slovenskih ali tujih državljanov. Npr. Proizvodnja francoskega podjetja REVOZ na slovenskem ozemlju je ...

14 дек. 2010 г. ... Višješolski strokovni program: Gostinstvo in turizem. Uĉbenik: Ekonomika turizma ... severna Italija, zahodna Avstrija in juţna Nemĉija.

dolgoročno razmišljanje: novi izdelki, jutrišnji trgi, rast ... od vrat do vrat (Amway, Tupperware) preko zastopnikov in kupcev – mrežno trženje.

Strategija mora torej odgovoriti na niz vprašanj in določiti niz ukrepov. Omenili smo tudi, da vizije in temeljne strateške cilje določajo lastniki podjetja ...

PREMO SORAZMERJE IN OBRATNO SORAZMERJE . ... naloge v tem primeru zapišemo v obliki linearne enačbe, nato pa iz te izluščimo neznano količino.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.