24. 5. 2021 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Mag ...

24 мая 2021 г. ... nalepkami, značke, priznanja in medalje) s strani Zavoda za šport RS Planica. ... izvajala program Mini olimpijada za predšolske otroke.

24. 5. 2021 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Mag ... - povezani

24 мая 2021 г. ... nalepkami, značke, priznanja in medalje) s strani Zavoda za šport RS Planica. ... izvajala program Mini olimpijada za predšolske otroke.

10 февр. 2021 г. ... Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev nepremičnin za ureditev pešaško – kolesarske poti v gozdu Portoval.

23 янв. 2018 г. ... 1456 Novo mesto. 36. MONM. 1287. 10. S. 700,00 predvidena je prodaja le delov teh nepremičnin v primeru izvedbe projekta Novi trg.

18 сент. 2013 г. ... pobude Senata Konzorcija Univerza v Novem mestu, da skupina poslancev vloži v Državni zbor odlok za ustanovitev državne javne Univerze Novo ...

1 апр. 2019 г. ... Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Ur. l. RS, št. 79/03),. 4. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega ...

14 мар. 2018 г. ... Ptuj - 50 m. - Velenje - 25 m x 12 pokrit. - Novo mesto - 17 m šolski bazen. V JV Sloveniji so obstoječi (plavalni) bazeni:.

17 июн. 2019 г. ... župan. PRILOGE: 1. Obrazložitev pripravljavca, ... Stavbe za rastlinsko pridelavo (zimski vrtovi kot rastlinjaki za vrtnine in okrasne.

15 янв. 2018 г. ... na delno že izgrajeno EUP NM/12-OPPN-b (Qlandija) ter pomeni ... višja kot Qlandia razen ob zahodnem robu, kjer se lahko posamezni deli ...

11 мар. 2020 г. ... Izvedeni so bili plavalni tečaji za ... CR v Markljevi ulici ter v križišču Ceste brigad in Ulice Danila Bučarja. Osvetlili smo plato na.

30 нояб. 2008 г. ... PIC Cikava) je MONM naročila še dodatek k okoljskemu poročilu za OPN, ... izhodišče za določanje kote pritličja objekta je kota javnega ...

14 мар. 2018 г. ... dejavnosti na kmetiji pa smo sofinancirali vgradni trampolin in žičnico. Delež sofinanciranja je bil 49,3%, realizacija na postavki pa 100%.

Naknadno so se seje udeležili člani Občinskega sveta: Alojz Kobe (ob 16.25), ... Kobe, Jasna Kos Plantan, Peter Kostrevc, Mario Krapež, Uroš Lubej, ...

Gregor Macedoni, je obvestil članice in člane Občinskega sveta Mestne občine ... Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave ...

osrednji nosilec programov in projektov mladih, za mlade oziroma z mladimi. ... Trajnostna urbana strategija (TUS) »Novo mesto 2030«.

Deležporabe končne energije v mestni občini Novo mesto je znotraj porabe v Sloveniji sledeč: Celotna poraba ... 91 Mercator d.d. - Modiana BTC.

Dostava v središčih naselij. Varne šolske poti. Obveščanje prebivalstva o prometnih ukrepih. Pločniki. Tovorni promet. Območja za pešce in trgi.

MONM je bilo izhodišče za pripravo nove analize stanja. Pri tem smo se opirali na naslednje vire: - podatki pristojnih inštitucij (Elektro Ljubljana d.d., ...

2 мая 2018 г. ... Namen in cilji Strategije razvoja MO Novo mesto do leta 2030 . ... 100 let elektrifikacije Dolenjske in Bele krajine (Elektro Ljubljana) ...

1 мар. 2021 г. ... Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje. - Celotno besedilo zakonov je dostopno na spletni strani www.pokrajine.si/zbornik2020 ...

30 сент. 2021 г. ... OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA ... E-mail: [email protected] ... Mnenje glede investicije »Obnova ribiškega pristanišča – Izola II faza ...

28 апр. 2021 г. ... za območje B (Senožeče, Gabrče, Dolenja vas, Senadole, Dolnje Ležeče, ... Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Vreme, Gradišče.

23 апр. 2021 г. ... Javni zavod Vrtec Sežana (v nadaljevanju: Vrtec) je Občini Divača, (so) ustanoviteljici ... ekonomske cene programov, ki jih Vrtec izvaja.

23 апр. 2021 г. ... Pripravljavci: VRTEC SEŽANA , UPRAVA OBČINE DIVAČA ... Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana (Uradni.

se je oblikoval Osnutek občinskega programa varstva okolja za MOK 2021 – 2025 ... Morska obala je obremenjena z odpadki (zaradi turizma in pomorstva).

Anka Rakun, Jože Hudej, Jože Orešnik, Rok Prušnik, Leopold Brglez, Anton Špeh, Rajko. Pintar, Paul Orešnik, Ana Kladnik, Slavko Fludernik in Primož Vodušek.

Župan: Franc Majcen. Izdelovalec: Umarh d.o.o.. Ul. 5. prekomorske 7, ... objektov: rastlinjaki, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ...

11 дек. 2017 г. ... puščanja namakalne cevi in zaradi varnosti obratovanja je bila pridobljena ... za talni izpust in cevi za navezavo na namakalni razvod.

8 дек. 2014 г. ... Penzion Sinji Vrh Kovk ... Gostilna stara pošta Hrušica ... Ogled je možen v času obratovanja Penziona Sinji vrh oziroma po.

11 апр. 2019 г. ... dva bojlerja, eden za Dobravlje, eden za Vip. ... leta 2017 za 21.988,78€ opreme in iz presežka tržne dejavnosti iz leta 2017 računalniški.

Uredba o oskrbi s pitno vodo in Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

10 янв. 2019 г. ... 602-1/2018 z dne 2.7.2018 občine Ajdovščina in ... plačnega razreda, uvrstijo za 1 plačni razred višje, ... Dohodkovni razred. Veljavna.

14 окт. 2020 г. ... območjih naselbinske dediščine kjer se ohranja gradbena linija. (2) Odmiki kmetijskih gozdarskih objektov (kozolec, kmečka lopa, silos, ...

Aquarius, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana pod številko 1152-08 OP, december 2008. (3) Občinski prostorski načrt občine Gorenja vas – Poljane je ...

Del stroške za izdelavo lokalnega energetskega koncepta oziroma izdelava ... drobilnika na črpališču Ustje ter novogradnje namestitve grobih grabelj na ...

prostorski načrt občine Gorenja vas – Poljane (v nadaljnjem besedilu OPN). Sestavni del odloka sta grafični in tekstualni del ... 1152-08 OP, december 2008.

18 нояб. 2018 г. ... Čezsoča 144 lesarski tehnik vodja skladišča. 2 Barbara Leban. 26.09.1978. Čezsoča 53 dipl. ekonomist vodja maloprodaje. 3 Jaka Vidmar.

14 окт. 2020 г. ... Javni vpogled v podatke o nepremičninah. K00050rska cbčiia. šEevilka parcele. Povrkina parcele. (m2). Urejena parcela. KaEaotrski dohodek.

4 июн. 2020 г. ... Letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2019, ... podjetij, katerega je vodila Komunala Novo mesto d.o.o..

20 окт. 1978 г. ... RADIZEL,. KOLMANOVA CESTA 37. RAČUNALNIŠKI TEHNIK. GRAFIČNI OBLIKOVALEC. 6 darJa LaH. 16.03.1972. RADIZEL, DELAVSKA ULICA 6. EKONOMISTKA.

Nejc Smole, župan. POROČEVALEC: Cvetka Židan Valjavec, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. GRADIVO:.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.