PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMJENE ZA ... - Coe

Složenost Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" zahtijeva kontrolu širokog područja i niza oblasti u ... i glinovitim pjeskovima, iz gornje zone sliva Jezera ...

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMJENE ZA ... - Coe - povezani

Složenost Nacionalnog parka "Skadarsko jezero" zahtijeva kontrolu širokog područja i niza oblasti u ... i glinovitim pjeskovima, iz gornje zone sliva Jezera ...

sa aktuelnim propisima i standardima, opredjeljenjima novog PP CG, što su takodje opredjeljenja ovog Plana. Plan treba da sadrži detaljne razrade za ...

DALMONT d.o.o., Obala kralja Tomislava 5, Kraljevica ... Pretežno je riječ o bristrim vodama koje se rijetko zamute i oboje i to za vrijeme jakih.

a) Ukoliko se koristi mogućnost preusmjerenja saobraćaja na fiksni broj u mreži drugih operatora u BiH, Pretplatnik/Operator usluge je u obavezi.

Ugovor o izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od ... rijeke Bune i njene lijeve obale); k.o. Blagaj, Grad Mostar, ...

Novalja, Potočnica, Stara Novalja, Vidalići i Zubovići. ... općine Pag nova jedinica lokalne samouprave – Grad Novalja (kao jedna od četiri jedinice.

postupak izrade i donošenja Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda nije ... Građevinsko područje naselja Baška Voda s Topićima, izdvojena građevinska ...

MAJSKE POLJANE. 4.26. LEGENDA diradial them at kendi planas. Pallet Gredeling vinden. GRANICA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA. IZGRAĐENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE.

slučaju interpolacije novih građevina unutar građevinskog područja naselja Vrbnik (NA 1) i Risika (NA 2_8) može se dopustiti izgradnja građevine osnovne ...

“SKADARSKO JEZERO”. ^lan 1. Donosi se Prostorni plan podru~ja posebne namjene za Nacionalni park “Skadarsko jezero” (u daqem tekstu: Prostorni plan ...

zahvata vode iz sliva ispod postojeće akumulacije Lokvarsko jezero. ... je istaći ulogu akumulacije rijeke Lokvarke (Lokvarsko jezero), koju ona ima u.

GRAFIČKI PRIKAZI U MJERILU 1:5000 I 1:1000 NA KATASTARSKOJ PODLOZI. GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA. 4. K.O. RAKALJ. 5. K.O. KRNICA. 6. K.O. KAVRAN.

6. Obalno područje naselja Betina - Pačipolje. 7. Ugostiteljsko turistička zona uvala Kosirina. (zajedno s Općinom Murter). Jezera. 8. Sjeverni dio naselja.

SUKOŠAN I DEBELJAK. IZMJENE I DOPUNE. Javne zelene površine - javni park/mjesni trg - Z1, igralište - Z2. GP sportsko rekreacijske namjene:.

Sv. Ivana i Pavla. Vir - cesta - Zadar put put. Vir - cesta - Zadar put put cesta put put put cesta put put put. Vir - cesta - Zadar put. Donje Petrčane ...

posjetitelja kojim bi se uspostavila linija kretanja Veliki Brijun ... Nacionalni park Brijuni čine otoci Veliki Brijun, Mali Brijun,.

SUKOŠAN. ZADARSKA. 1:25 000 ovjerava: (ime, prezime i potpis). Općina. Pečat nadležnog tijela: Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom.

GRADA SLATINE. Virovitičko-podravska županija. Zavod za prostorno uređenje. 1-4. 1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Grada u odnosu na prostor i.

područje Općine Bosanska Krupa obavezno donosi Prostorni plan Općine,kojim se između ostalog utvrđuju osnovna načela i ciljevi.

Nada Antić, dipl. ek., Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu ... obronaka: Dedina, Bistra, Golubinec, Poljanica, Drenovec, Dubovec, Novočak,.

građevinsko područje - izgrađeni dio građevinsko područje - neizgrađeni dio jezgra naselja obuhvat obvezne izrade UPU-a granica ZOP-a - more 300 m.

PARKA PRIRODE "GOLIJA". PROSTORNI PLAN PODRU^JA POSEBNE NAMENE. [ objekti za atc i stanice prenosa postojei koaksijalni kabl (Novi Pazar - Sjenica).

područja naselja (Kolan, Kolanjski Gajac i Mandre) u mjerilu 1:5000. Članak 8. ... ugostiteljsko-turističku namjenu: turističko naselje, kamp,.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH.

građevinsko područje - izgrađeni dio građevinsko područje - neizgrađeni dio jezgra naselja obuhvat obvezne izrade UPU-a granica ZOP-a - more 300 m.

SALI - LAVDARA. Županija: Naziv prostornog plana: Naziv kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza:.

S A D R ä A J. I. ... i socijalna skrb, financije, trgovina i dr.) ... pepeljasti poskok i riÿovka; po rubnjacima i barama şesta je barska kornjaşa.

Otok Vir je smješten na krajnjem sjeverozapadu Zadarske županije. Okružen je Virskim ... Ovoj se problematici, u posljednje vrijeme, nastoji posvetiti.

Virovitičko-podravska županija ... Virovitica kao i obilaznice grada Slatine (osobito istočni dio Slatina-Kozice, te da se pokrene.

prostora, sustav i naşin posjeüivanja Parka prirode Vransko jezero (u daljnjem ... vrijednih dijelova prirode pa se za ta podruşja, kao dokumenti prostornog ...

Prostor Grada Nina obuhvaća slijedeća naselja: Nin, Zaton, Grbe, Ninski Stanovi, Žerava i ... brza četverotračna cesta Nin-Zadar-Biograd Na Moru - planirana.

Sv. Petar na Moru. 83,76. 47,06. 56,18. 36,7. 43,82. Turanj. (s otokom Babac). 102,22. 79,08. 77,36. 23,14. 22,64. Naselja izvan ZOP-a: Sv. Filip i Jakov.

I REKREACIJU - LOKVARSKO JEZERO. Mrzlovdijala. O. PODRUČNA TELEFONSKA CENTRALA. Spola. IV. AKUMULACIJA ZA ŠPORT I REKREACIJU. MRZLOVODIČKO JEZERO.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE KOLANJSKI GAJAC. Naziv kartografskog. (službeno glasilo): prikaza: Broj kartografskog prikaza: 4.2.

Frana Marinković, dipl. ing. prom. Mirna Meštrović, dipl. ing. arh. ... Drenovec, Dubovec, Novoĉak, Volavec i Ivanšĉak; sliv Krapine sjevernih obronaka: ...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA. GRADA SLATINE. Virovitičko-podravska županija. Zavod za prostorno uređenje. 1-6. Tablica 1. Red. broj. Grad Slatina.

dobro organizirane rimske provincije, s dva veća i nekoliko manjih gradskih centara. Tijekom kasne antike i ranog srednjeg vijeka Zadar preuzima ulogu ...

parkirališta, sportska i dječja igrališta i zgrade sa svlačionicama, ... klad no po sebnoj Uputi Minista rstva zaštite okoliša, prosto.

21 окт. 2020 г. ... Adresa izvora: http://www.groznjan-grisignana.hr/index.php/hr/opcinska-uprava/prostorni-plan-2018. i interni GIS Općine Grožnjan ...

Mostar, travanj 2015. ŽUPANIJA HERCEGOVAČKO NERETVANSKA. OPĆINA STOLAC. PROSTORNI PLAN OPĆINE STOLAC za razdoblje od 2013. do 2023. godine. PREDNACRT PLANA ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.