ZMSI_91.pdf - Матица српска

коме се повећање броја заповедних празника, названих и црвено слово, може пратити од XVI века. ... жен нити један празник, а 1547. године три.12.

ZMSI_91.pdf - Матица српска - povezani

коме се повећање броја заповедних празника, названих и црвено слово, може пратити од XVI века. ... жен нити један празник, а 1547. године три.12.

Успенский Борис. Из исֳории русскоֱо лиֳераֳурноֱо языка XVIII – начала XIX века. (Языковая ֲроֱрамма Карамзина и ее ... Копитар Јернеј. Serbica.

Dojčil Vojvodić, PhD (Faculty of Philosophy, University of Novi Sad), Ronald Vroon, ... Ni kola Miljković, Homeland in the Poetic Consciousness of Boris.

M i r a D u š k o v a, Birds above the burnt ground: Ivo Andrić and ... D r a š k o D o š l j a k, Surnames of Montenegrin colonists in Vojvodina .

1 сент. 2021 г. ... дительными фонетически и семантически (Bezlaj IV: 13; ... веденной выше группы Безлай счел наиболее вероятным отыменное ... Rejzek Jiří.

Pi per Pre drag. Gra ma ti ka ru skog je zi ka u po re đe nju sa srp skom. – 2 izd. Be o grad: Iz da vač ko pred u ze će „Za vet“, 2005.

22 мар. 1985 г. ... Zbor nik za na rod ni ži vot i obi ča je Ju žnih Sla ve na ... o konstituciji prihodnosti – manifest je po besedah Terese Ebert, »pisava.

своей семьи, квалифицируя эту жертву как грех, как аморальный посту- пок, унижающий Соню и человечество в целом. 3. Фактически в интерпретации Раскольникова ...

универзитет за источне студије — НИУ „Висока школа економије“, ... on the couch near an open window or a Bauhaus ... Выше буйных голов гряда! («Наш марш»).

српски везник за увоðене поредбених реченица еквативног типа, недво- ... da da gospogó E gØnïa komou wi [= јој] sØ svidi ou Monastir$ ДС 316. (1396),.

19) I Dušan je pojeo kolaå. Da je subjekat sa partikulom i fokalizovan, vidi se, u primeru 19), po mo- guãnosti da se ovaj iskaz javi kao odgovor na pitanje ...

би бити извршено пресловљавање с латинице на ћирилицу. ... degree of phonetic voicing word-finally (PETROVIĆ – GUDURIĆ 2010: 104-105;. BAKRAN 1996: 84).

A. J. Toynbee, A Study of Hi story, Lon don. 1934–54, pas sim. ... Елеаћана, Пресократоваца, Сократоваца, од дијалога и реторике као фор.

The book was translated from Polish to Serbian by Jelena Jović in 2012 ... Марјановић Весна. „Комуникација с традицијом на примеру погребног ритуала.

штим линијама одреðујуãи му место у кругу јужнословенског дијалекат- ... górwijõm pÌtom 250 (Дешиã 1976); Банија и Кордун: s t®jem å§ekom.

4 Димензију типа „Веома смо блиски и правила која важе за мене заједнички фор- ... едукација за активно тражене посла (писане CV-а, пропратног писма …);.

I v a n a V r t i å: Apsolutni nominativ u hrvatskim svetopisamskim prijevodima ... i hrvatska redakcija (MIHALJEVIÃ 2009: 341), potvrðen i apsolutni loka-.

Екавизам је основна особина језика свих устаничких писама мада ... ших луди пишу у устаничким писмима са крајним -å уместо са -ã: Geor-.

The Reception of Major Modern Greek Poets in Serbian Literature and ... diti svoj naåin brige prema telu, usvajanjem kraljevske vrste brige.

6. Итак, заимствование новых иноязычных слов – одно из наиболее ... loške enote ali frazemi so stalne besedne zveze, katerih pomen ni ali je samo delno.

/ä/ или /‹/ могло евентуално бити условлено квантитетом српског во- ... лабиодентално v", мада ни оно „готово ни у једном говору није потпуно.

народне песме и предана у складу са одреðеним идејама је много дужи. ... првобитни положај" (Robert Grevs, Gråki mitovi, prevela Gordana Mitrinoviã, Nolit, ...

rasskazœvaetsä v S k a z a n i i p ä t o m, nazvannom „Proøanie s gradom Osiännœm". ... Podobnoö obæektivnoö kartinoö istoriåeskogo processa, s ko-.

политичка странка СРПСКА СЛОГА, са седиштем у Београду, Пљевљанска број 26, ... СЛОГА уписује се нови назив политичке странке који гласи: „Српска ...

Српска монархистичка странка 'Српска Слога' верује у демократска начела, јер сматрамо да само политика која почива на демократским правилима и ...

Јагић најпре указује како је словенска митологија, како је можемо реконструисати, била на нижем степену свога развоја, а то значи, да је њен антропоморфизам ...

ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ СУБОТИЦА ... Лица за које нису прикупљени лични подаци и адресе, те нису позвана, а полажу право и имају.

гавици и сахране у бајској српској православној цркви. ... цркви у Мађарбоји добијено је чети- ... компромитована црквена хијерархија и народ кренуше у ...

На самом почетку је био буна против дахија, не против султана султан чак помаже устаницима против дахија ... опевао: Почетак буне на дахије и Бој на Мишару.

ра и музике за игру оцени значај записа српске народне музике коју је сакупио. Бела Барток 1912. године у Торонталској и Тамишкој жупанији. У интересу.

ки елементи задржавају своје значење као и када се употребљавају ван ... 192 Када су књижевници и фарисеји довели пред Христа жену ухваћену у.

Pojava komunista i po~etak revolucije, narodni otpor i pripreme za ... ustanku: Ђevojka snila Sveto Vaskrsewe; Poчetak bune protiv dahija; Uzimawe Uжica;.

грађевинске пбјекте), кпје се налазе у катастарској општини Коренита, продужава се до 24.03.2020. године. Кпмисија ће свакпм правнпм и физичкпм лицу за кпје ...

Српска четничка акција од 1903. до 1912. године представља оружани одговор српског живља у Старој Србији и Македонији на великобугарску пропаганду и терор.

što su jednočasovni sistem vežbi, muzički video-klipovi, zanimljivi i smešni video i sl. Oni učenika nakratko rasterećuju od zahtevnog učenja,.

Развој стандарда услуга у земљишнокњижним канцеларијама ... Земљишнокњижна канцеларија и Катастар су дужни да се старају о томе да подаци о стању у.

Академик Бранко Јовановић. БИОГРАФИЈА. Рођен је 1948. године у Видову код Новог Пазара ... Зоран Живадиновић, специјалистички рад: Педагошки значај народног.

се, преокретом ратне среће, и он и искомпромитован православни живаљ, ... у Царству Хабзбурга увидео да му увек с мирисом барута расте цена на бечком двору.

8 мая 2022 г. ... власти и опозиције организовањем серије округлих столова ... Balkanija-časopis za balkanske studije. 2012. ... односа Грчке и Турске, од-.

ако доводимо у питање валидност и канонич- ност оне „аутокефалности” која ... кав чин свједочи о части и родо- ... сац, побједник Балкане, Петровца, Косидбе.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.