Uvod u trgovačko pravo - EFZG

Hana Horak. Doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić. Doc. dr. sc. Barbara Preložnjak. Zvonimir Šafranko, mag. iur. Kristijan Poljanec, mag. iur. Zagreb, 2016.

Uvod u trgovačko pravo - EFZG - povezani

Hana Horak. Doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić. Doc. dr. sc. Barbara Preložnjak. Zvonimir Šafranko, mag. iur. Kristijan Poljanec, mag. iur. Zagreb, 2016.

Delovno pravo je samostojno področje, ki ne sodi več v civilno pravo. V rimskem pravu je bila pogodba o delu (locatio conductio) del civilnega prava.

СУБЈЕКТИВНО ПРАВО И ПРАВНА ОБАВЕЗА. 1. СУБЈЕКТИВНО ПРАВО. 1.1. Објективно и субјективно право. Савремени човек тешко би могао да замисли свет права, ...

UVOD V KAZENSKO PROCESNO PRAVO. I. KAZENSKI POSTOPEK. - v kazenskem postopku se ugotavlja kazenska odgovornost storilca in odloča o kazenskem zahtevku.

PRAVNI VIRI. • V R Sloveniji je uradno glasilo Uradni list R Slovenije. • V njem morajo biti objavljeni vsi državni predpisi in drugi akti ( ustava, ...

Od zdravnika se zato še posebej zahteva, da upošteva celotno pacientovo okolje oz. stanje. Pravica do zadostnih obiskov in možnosti stikov z zunanjim svetom ...

Pomorski prevozi so del 8,irokega pojma, prometa. Promet v ... z doloEbami kupoprodajne pogodbe dolian predati tovor na prevoz ... Net (FORM C ) .

Within the course, students are introduced to the basic principles and institutes of civil procedural law. The following basic areas are addressed:.

AKCIJA: 5 cm debljine stiropora gratis! Svaka kuća zaslužuje. JUBIZOL fasadni sustav. Polikarbonatne ploče šifra 11316 - 4 mm.

NIKOLINA DRAGIČEVIĆ https://www.linkedin.com/in/nikolinadragicevic/ · [email protected]. RESEARCH EXPERIENCE. Postdoctoral research. 2021- present.

Prednosti SWOT-a: Ključni element formulacije strateške opcije je usklaĎivanje organizacijskih snaga i slabosti s prilikama i prijetnjama koje postoje na ...

Iskustva studenata koji su bili na nekoj od mobilnosti vrlo su korisna drugim studentima ka- ko bi dobili predodžbu o mogućnostima koje im se nude.

Pravo delimo na NARAVNO in POZITIVNO pravo. ... POZITIVNO (je pravo ki ga določimo ljudje in je za razliko od naravnega prava postavljeno pravo).

Rimska pogodba,. Enotni evropski akt,. Listina skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev,. Maastrichtska pogodba,. Amsterdamska pogodba,.

sklapanje valjanog ugovora sa subjektima čija im je pravna struktura poznata. ... Slakoper, Z. i Gorenc, V. uz suradnju Bukovac Puvača, M.: Obvezno pravo -.

Vsebina: Contents (Syllabus outline):. Splošni pravni pojmi. Mednarodni pravni viri. Statusno pravo gospodarskih družb v EU in.

30 сент. 2008 г. ... Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., informacijska pooblaščenka, Informacijski pooblaščenec. • Odškodninska odgovornost šole za telesne ...

odvijaju aktivnosti trgovanja. Zbog toga se kaže da je Forex OTC (over-the-counter), odnosno vanberzansko tržište. Trgovanje između učesnika na Forexu ...

Rimsko pravo izvira iz Rima. ... V delih teh pravnikov je rimsko pravo doseglo vrh. ... 2. in 3. knjiga: stvarno, obligacijsko, dedno pravo.

DELOVNO PRAVO. 1.SPLOŠNO. Ustava RS že v 2.čl.omenja, da je SLO socialna in pravna drava. To pomeni, da mora država zagotavljati soc.varnost ljudi, ...

poslovodno upravšaju pojedinim privrednim subjektima. ... (spaja˝a i podele), a u skladu sa zakonom kojim se ureŠuje ra°unovodstvo i revizi-.

gre za mesto na robu civiliziranega območja, kar se kaže v jeziku in določbah (naturalna menjava) ... ASIRSKO PRAVO (14.stol.pr.n.št.) ...

Rímske právo. Pojem, predmet, povaha a pramene rímskeho práva. ... zhromaždiť a opraviť všetky rímske právne ustanovenia. Túžili sme ukázať, ako sa.

DELOVNO PRAVO. Izdanie za teorija i praktika na pravoto. Godina X. Broj 21. Skopje. Noemvri 2009. Sodr`ina. Referati od 61-ta Sredba na pravnicite, Ohrid, ...

KAZENSKO MATERIALNO IN KAZENSKO PROCESNO PRAVO. - kazensko materialno pravo določa katera človeška dejanja so kazniva, opisuje in razmejuje.

Stvarno pravo u objektivnom smislu – skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi ... OBJEKTI POSJEDA – stvari i pravo stvarne služnosti.

FEVDNA HIERARHIČNA LESTVICA – če vazal odda fevd navzdol postane fevdni gospod drugega vazala e) FEVD V SLOVENIJI. - so majhni in redki.

Pravo državine (pojam, sticanje, zaštita, prestanak) ... Subjektivno stvarno pravo iz koga proizilazi najviša pravna i faktička vlast na.

kot pogodbe nasploh: sila, strah, prevara (za zmoto je sporno). ... Zaradi tega je bila lahko pridobitev pasivne dediščine usodna za dediča.

prekrškovni organ, ni možna pritožba; možna pa je zahteva za sodno varstvo - o tem potem odloča sodišče na I. stopnji, ki postopek začne na novo.

Načelo proste presoje izbire firme ... (časovna omejenost varstva nameravane firme - eno leto). Varstvo firme: ... Ustanovitev delniške družbe.

STVARNO PRAVO autor: Dr Dragoljub D. STOJANOVIĆ. Izdavač: PRAVNI FAKULTET U KREGUJEVCU. Jovana Cvijića 1 za izdavača: Prof. dr Bora Čejović, dekan štampa:.

Zakon o varstvu konkurence (ZVK) ... 10. z uveljavitvijo Zakon o prepovedi omejevanja konkurence (ZPOmK) so v ZVK ostale v veljavi določbe, ki urejajo.

neveljavno oporoko. A. Intestatno dedovanje po civilnem pravu. Če umre zapustnik brez oporoke, dedujejo za njim sui heredes. Če teh ni, deduje najbližji ag-.

Da bi mogli zakonito kupiti e-knjigu online, kupci moraju ... nakladnici e-knjiga odbijaju prodati e-knjige knjižnicama – što sve vodi do mnogih propuštenih ...

16 мар. 2011 г. ... s smrtjo oziroma prenehanjem druţbenika, če druţbena pogodba ne določa ... kupoprodajna pogodba, najemna pogodba) ... Ljubljana: DZS, 1995.

VPRAŠANJA ZA USTNI DEL IZPITA RIMSKO PRAVO (vprašanja so zbrana iz ljubljanskega in mariborskega foruma) ... Užitek; nepravi užitek (obligacijsko razmerje).

OKTROIRANA MARČNA USTAVA 1849 – predvideva dvodomno predstavništvo za varovanje konservativnih interesov in centralizacije državne oblasti, ...

Gospodarsko pravo in njegovo mesto v pravni strukturi. ➢. Gospodarsko pravo sestavljajo pravne norme, ki urejajo položaj gospodarskih.

Gospodarsko pravo. Obseg ur: 90. Nosilca: prof. dr. Peter Grilc, doc. dr. Klemen Podobnik. Vsebina. Prvi del: Uvod. 1. Pojem gospodarskega prava in njegovo ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.