občinski podrobni prostorski načrt za trgovski center »jager mozirje

OPPN za trgovski center »Jager Mozirje« – OSNUTEK. Št. projekta: 2018/OPPN-030. 13 prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, sončne elektrarne, ...

občinski podrobni prostorski načrt za trgovski center »jager mozirje - povezani

OPPN za trgovski center »Jager Mozirje« – OSNUTEK. Št. projekta: 2018/OPPN-030. 13 prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, sončne elektrarne, ...

ZA ŠIRITEV INDUSTRIJSKE CONE LEK MENGEŠ ‐ 1. FAZA. IDENTIFIKACIJSKA ŠT. V ZBIRKI. PROSTORSKIH AKTOV: Še ni dodeljena. FAZA: Izhodišča – osnutek. GRADIVO:.

Retje - Plesko na območju Občine Hrastnik. FAZA izhodišča - osnutek. NAROČNIK. Lafarge Cement d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje. IZDELOVALEC.

14 февр. 2008 г. ... Kamnitnikom« v Škofji Loki ... FE2 – območje funkcionalne enote 2 je namenjeno izključno vrtni ureditvi obstoječega.

7 июн. 2018 г. ... Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ... Gradbena meja je (navidezna) črta, ki je nova večstanovanjska stavba ne sme ...

OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«. OPPN. Št. projekta: 17081-00. Stran 2 / 30. NAROČNIK IN PRIPRAVLJAVEC: Občina Brezje,. Dobje pri Planini 26,.

3 мар. 2018 г. ... (3) OPPN je izdelala arhitekturna družba GEOPLAN d.o.o., Kamnik pod številko ... določbe, ki so navedene v tem odloku in se nanašajo na OPN.

(vir: www.geopedia.si). Slika 2: širši prikaz v prostoru – digitalni ortofoto ... GJI- ZBIRNI KATASTER gurs. (http://prostor.gov.si/preg/) 22.11.2020.

Industrijsko cono Trebnje ... Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Trebnje ... (vir: Krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana 1995) ...

Občina Tolmin, ... Občina Tolmin, Občinska uprava, Oddelek za okolje in prostor, ... Telekom Slovenije d.d., Območna enota Nova Gorica,.

Novi trg faza: osnutek. Pripravljavec: Mestna občina Novo mesto, ... prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg) (Dolenjski uradni list RS, št.

Območje se nahaja v vzhodnem delu naselja Zabukovica v občini Žalec. Območje OPPN predstavlja zemljiško parcelo znotraj delno že zgrajenega območja pretežno.

70/19, v nadaljevanju: OPN) občinski svet Občine Ljubno sprejme Odlok o občinskem ... s tehničnimi smernicami TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov Uredbe o ...

za bencinski servis ob Obrtni coni. Trebnje faza: DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN. Investitor: Petrol, Slovenska energetska družba d.d.,.

V času javne razgrnitve in na javni razpravi o dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta občine Puconci (v nadaljnjem besedilu: OPN) in Okoljskega.

Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto tel.: 07 / 33 77 630. Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg. Predlog, junij 2021.

MESTNA UPRAVA. Oddelek za urejanje prostora. Načelnik: mag. Miran Gajšek, univ.dipl.inž.arh. Vodja priprave OPN MOL: Tomaž Souvan, univ.dipl.inž.arh.

MESTNA UPRAVA. Oddelek za urejanje prostora. Načelnik: mag. Miran Gajšek, univ.dipl.inž.arh. Vodja priprave OPN MOL: Tomaž Souvan, univ.dipl.inž.arh.

PREGLEDNA KARTA OBČINE DUPLEK. Z RAZDELITVIJO NA LISTE. WP. 26374. Komarnik. V SLOVENSKIH GY. VA. Vodole. Odry. Pop. 449. 2.9. Lormanje.

Markečica: Grobišče Portovec, lokacija 46.3658 S, 15.4665 V. V bližini ribnika Portovec naj bi maja 1945 usmrtili in pokopali zajete nemške vojake.

Karton d. o. o., LIP Radomlje d. d. in Farma Ihan), industrijska cona Jarše in večje število manjših proizvodnih obratov.

(4) Občina ima devet naselij: Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, ... namen: gostinski objekti, hoteli, bungalovi, apartmaji in drugi objekti za ...

Občine Rogatec (v nadaljevanju prostorski načrt ali OPN Občine Rogatec), ki določa strateške usmeritve ... Gorenje. IP, PC,. ZD. OPN v delu poplavno območje.

Etažnost objekta je določena s številom etaž nad terenom, pri čemer se kot ... Postojna in v njem (OC Liv, Veliki Otok, Zalog, Mali Otok), v Prestranku ter ...

14 нояб. 2008 г. ... razmerami (pokriti športni objekti in naprave – adrenalinski park, plezalne stene, fitness, wellnes,…). Dodatna ponudba v izven sezonskem ...

poslalo nove zgibanke z navodili za ločeno zbiranje odpadkov ter urniki odvoza ... OP za OPN Komen, negativnih vplivov na varovana območja ter rastlinstvo, ...

16 авг. 2016 г. ... obstoječe vodne pregrade za druge namene in so skladni z zahtevami ... sestavin in elementov ter prezentacijo historičnih sestavin vrtne.

3 февр. 2016 г. ... MESTNE OBČINE VELENJE ... Tabela 14: Kmetijska gospodarstva v MO Velenje glede na število ... 83. spremenljivi prodnik (Calidris alpina).

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt občine Divača (v ... kar je v obdobjih ekonomskih kriz pripeljalo do močnih odseljevanj.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE MISLINJA. PRILOGA 1 – nezahtevni in enostavni objekti. Opombe in pojasnilo kratic ter številk: SS, CU, BC, ZD …

OKOLJE ZA OBČINSKI PROSTORSKI. NAČRT OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA. Vsebina poročila. OKOLJSKO POROČILO. Naročnik. Občina Miren – Kostanjevica. Miren 129.

Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na XX. seji. Dne: xx.xx.xxxx ... Strateške razvojne površine za naselji Mokronog in Martinja vas, merilo 1:10.000.

Poleg mesta Gornja Radgona se razvija tudi lokalni center Negova, v ta namen ... POP-del. VN-del. OPPN. 79. G. Radgona. Čistilna naprava.

Občinski prostorski načrt Občine Gornja Radgona – PREDLOG. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona ... Trgovski center Hofer.

6. faktor izrabe parcele namenjene gradnji določa najmanjšo in največjo dopustno vrednost razmerja med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino.

Grajska 7,2000 Maribor tel.: 02/250 53 00 fax.: 02/251 60 94 e-pošta: [email protected] Naloga: OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE MUTA. Faza: dopolnjen osnutek.

(Berje, Govejek, sotočje Sav pod Bodeščami). V obeh dolinah se varuje mokrišča, mrtve rečne rokave, lehnjakotvorne izvire in polnaravne suhe travnike ter ...

OPN Ilirska Bistrica – Izvleček iz SPRS. V PROSTORU, prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o. 2. Izdelovalec:.

OBČINA KUNGOTA. Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT. OBČINE KUNGOTA usklajeni predlog sprejeto dne ______ na __ seji Občinskega ...

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE Ljutomer ... zabaviščnih ter drugih podobnih objektov (PD), (avtodromi, vrtiljaki, športna strelišča) IV.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.