definicija pojma

DEFINICIJA POJMA. 1. Opazuj spodnjo poved. ... ______. Iz koliko delov je sestavljena definicija. ... nadpomenka, razlaga pojma, definirani pojem.

Govorni izrazi pojma so beseda, termin (NAJPOGOSTEJE), ali pa simbol. 1. Pojmi: Definicija. Pojmi so osnovni elementi silogistične logike.

kaj je naselje; odgovor iščemo v fenomenologiji in odkrivanju bistva pojava. - kje so naselja; odgovor iščemo v spoznavanju zakonitosti razmestitve in ...

Kljucne besede: matematika, linearna algebra, matrike, matricne enacbe. ... Izraz ad - be imenujemo determinanta matrike A. Ostane seveda vpra-.

Med ta vprašanja sodi tudi uporaba pojma pokrajina. Pojem pokrajina v pomenu ... Isti avtor navaja, daje pokrajina (zemeljsko površje ali geografsko.

5.1 KRŠČANSTVO IN ZEMLJEVID SVETA . ... v evoluciji pojma Evropa, pod predpostavko, da srečamo ta pojem in idejo že v antični. Grčiji cca.500 let pr. n. št.

(h) tamo prikupljani rabljeni predmeti, namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene ... Cerade, nadstrešnice i vanjski.

Definicija je sestavljena iz: • definiranega pojma, tj. besede oz. besedne zveze, ki jo razlagamo (npr. ekologija),. • njegove nadpomenke (npr. veda) in.

(j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, usklađivanje, gradiranje, sparivanje; (uključujući i sastavljanje setova ... jačine manje od 80% volumena; rakije,.

ljudje, ki ne vedo, kaj je avtizem, nimajo jasne predstave o tem, kaj je motnja in kaj človek, označujejo, stigmatizirajo osebe z avtizmom kot »avtiste«, ...

(3) Ovo pravilo se ne odnosi na javne RTV servise Bosne i Hercegovine. ... Radio stanica označava pružaoca medijske usluge radijskog emitovanja;.

kako navodi filozof i rije ki nadbiskup Ivan Dev ik, mnoge njihove misli pre ... marksisti ki filozof Ernest Bloch je poslije svojim djelom Prirodno pravo i.

Vrste uzoraka (sve). 5. Statističke serije. 6. Statističke tabele. 7. Stardžesovo pravilo. 8. Grafičko predstavljanje statističkih serija.

KULTURA (definicija):. - je način življenja pripadnikov neke družbe, t.j. celotno področje idej, navad, prepričanj, jezika, vzorcev vedenja, znanja,.

Redni, boleči popadki + izginotje nožničnega dela maternice. • Krvava sluz ... Pazimo na iste stvari kot v prvi por.dobi – vendar so pri.

Doloci verjetnost dogodka, da pri šestih zaporednih metih kovanec vedno pade na isto stran. 2. Kolikšna je verjetnost, da so vse števke v šestmestni ...

Minimum podataka na kontu: 1. naziv konta. 2. broj konta (šifra). 3. datum nastanka poslovnog dogaĊaja. 4. oznaka dokumenta na temelju kojeg se.

1. Koluti. Kolut naprijed. Page 14. 1. Koluti. Kolut natrag kroz stoj na rukama. Page 15. 1. Koluti. Leteći kolut. Page 16. 2. Premeti i prekopiti.

miokardni infarkt. Miokardno oštećenje sa ćelijskom smrti određeno po visini srčanog troponina. Klinička evidencija akutne miokardne ishemije sa porastom.

Omiljeno sredozemsko podnebje (Primorska). Tpovp ≥ 26 °C. Preglednica 1. Mejne vrednosti dnevne povprečne tempe- rature zraka za nastop vročinskega vala.

Oblikuje navodila (splošna in specialna) za varovanje in krepitev zdravja in ... Otroku začnemo umivati zobe, ko dobi prvi zob ... Megla (vodna para).

Porazdelitve (nadalj.) Farme odstavljajo. - enkrat na teden. - na 21 dni ali. - na 28 dni. Sesni pujski in odstavitev. ○. Rast. ➢ količina mleka.

stadijum, Morbus Raynaud, Psihosomatska oboljenja, Neurovegetativna distonija. 169. Šta je helioterapija i koji su njeni povoljni efekti?

Vse, kar smo prehodili, je namenjeno definiciji potence ar, kjer je eksponent r racionalno stevilo. Zeleli bi, da tudi za potence z racionalnimi eksponenti ...

Uporabnişka funkcija je eden kljućnih programskih konstruktov. ... (ime naj bo takşno, da lahko iz njega sklepamo, kaj funkcija poćne) in imena.

4 февр. 2015 г. ... Mednarodnega združenja za hipertenzijo, ki normalni krvni tlak definirajo kot tlak, ki je enak ali manjši od 140/90 mmHg (1).

postreže s podatki o tem, kaj vse je pripravljena storiti. Rima v tej kitici je nepopolna zaporedna (AAxBBB). V tej pesmi gre za žensko, ki ve, kaj si želi.

Padavine podrazumevaju. ○ taloženje vode iz atmosfere na površinu zemlje (kiša, sneg, grad). ○ kondenzacija vodene pare iz vazduha u dodiru sa hladnijim.

KAJ JE RAZTOPINA, TOPILO IN TOPLJENEC? ... ELEMENT – je čista snov, ki ga ne moremo s kemijskim postopkom razgraditi na ... KAJ JE ATOM IN KAKO JE ZGRAJEN?

Definicija odvoda. Naj bo funkcija f definirana na intervalu (a,b) in x0 točka s tega intervala. Vzemimo število h, dovolj majhno, da je tudi.

Geografska paralela (obratnica) je zamišljena crta-kružnica na „površini ... Podjela karte Hrvatske na analogne listove (stari način-GK projekcija HDKS).

28 мая 2017 г. ... Kdo so uspešni menedžerji v družinskih podjetjih, kaj je tisto, ... poštenost, zanesljivost, delavnost, sposobnost samokritike, entuziazem,.

10 дек. 2017 г. ... Emitovanje uživo radio stanice na Internetu [4]. Web televizija. Prva emitovanja televizijskih programa na Internetu počinju 1994. godine, ...

pomembna za zadovoljstvo uporabnikov (izbira paste glede na senzorične lastnosti). Postopek. Po navodilih smo izdelali 40 g zobne paste.

22 апр. 2008 г. ... K[X] je mnozica vseh polinomov s koeficienti iz K;. Oznacimo s ”+” in ”·” obicajno seštevanje in mnozenje polinomov;.

6 мая 2013 г. ... K[X] je mnozica vseh polinomov s koeficienti iz K;. Oznacimo s ”+”in ”·”obicajno seštevanje in mnozenje polinomov;.

LOGARITMI- DEFINICIJA I OSOBINE. Logaritam broja b za osnovu a je realan broj x kojim treba stepenovati osnovu a da bi se dobilo pozitivan broj b.

Tveganje zaradi neke nevarnosti je kombinacija verjetnosti, da se bo pojavila škoda zaradi te nevarnosti ter največje možne razsežnosti te škode.

16 мар. 2020 г. ... Lokacija odvzema za testiranje: Testiranje se izvede v zdravstveni ... (IMI) Medicinske fakultete v Ljubljani in Nacionalni laboratorij za ...

Porazdelitve (nadalj.) Farme odstavljajo. - enkrat na teden. - na 21 dni ali. - na 28 dni. 6. Sesni pujski in odstavitev. Rast koli ina mleka.

napiši o kojem obliku jednadzbe krivulje se radi, te odgovori na pitanje je li krivulja ravninska ili prostorna. Jelena Sedlar (FGAG). Definicija krivulje.

Zatvorene ozljede nastaju djelovanjem udarca tupog predmeta ili padom na tvrdu ... Za razliku od rana koje su nastale djelovanjem nekontrolirane mehaničke ...

KOTIRANJE. Inženjerska grafika mašinskih delova. Definicija kotiranja. Pod kotiranjem se podrazumeva unošenje brojnih vrednosti veličina predmeta u crtež.

IJA. I K. R. IT. E. R. IJU. M. I Z. A. D. IJA ... MPTP parkinsonizam-nema LB. – Mutacija u PARK2 koja dovodi do deficita parkin proteina i predominantne.

Nevihta je vremenski pojav, za katerega so značilni hudi nalivi, grmenje, bliskanje, viharen veter in včasih tudi toča. Inhalator je naprava, ki omogoča ...

Člen 3 Vrste podjetij, ki se upoštevajo pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov. 1. „Samostojno podjetje" je vsako podjetje, ki ni uvrščeno kot ...

Presek sa više paralelnih ravni. • Zaokrenuti presek ... Pun simetričan presek - primeri ... Na sledećoj slici presek predmeta je izveden sa dve ravni koje.

Uvedba novih spremenljivk v dvojni integral. Definicija dvojnega integrala ... Število I imenujemo dvojni integral funkcije f v D in ga oznacimo z.

Parametrizirana ploha u R3 je glatka funkcija r : U → R3 pri cemu je U ⊆ R2 podrucje u ravnini. Jelena Sedlar (FGAG). Definicija plohe.

5) hidrofor - je črpališče s funkcijo dvigovanja tlaka v omrežju, ... (2) Določitev lokacije in delovanje zračnikov ter blatnikov mora biti izvedena tako, ...

Bolj kot točna rojstna letnica so za roman pomembne okoliščine rojstva: ... Ivan Cankar: Gospa Judit, Križ na gori, Novele in črtice. 1903–1904.

1) Stisljivost (definicija, ustrezen diagram, veličine, enote). 2) Površinske sile (definicija, skica, veličine, enote). 3) Viskoznost tekočine (definicija ...

nih o{te}enja, izraz hendikep ili mentalna retardacija tako|er mogu biti shva}eni u ne- ... Intelektualne te{ko}e – zna~enje i upotreba znatno se razlikuju.

7 янв. 2022 г. ... Prvi simptomatski slučajevi u objektima zatvorenog tipa (npr. socijalne ustanove za ... Uzimajući u obzir ubrzano širenje Omikron varijante.

leta 1991 na Filipinih, ko je izbruhnil vulkan ki je miroval 600let. - Največja tragedija pa se je zgodila v Pompejih v ITA. Nenadoma je začel bruhati Vezuv ...

Matrica B je jedinstvena, naziva se inverzna matrica matrice A i obelezava sa. A−1. Dakle,. A · A−1 = A−1 · A = In. Definicija.

Viskozne lastnosti molekule vode so po kompleksnosti med glicerinom in živim srebrom. Naslednji mehanizem, ki tvori viskoznost toka kapljevin je difuzija ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.