kaj je funkcija

sakarība, funkcija, lineāra funkcija, neatkarīgais mainīgais. (arguments), atkarīgais mainīgais. (funkcijas vērtība), definīcijas apgabals. (kopa), vērtību.

Složena funkcija, inverzna funkcija ... Data je funkcija f x x2 a x 3, gde je a, x R, ... Odrediti inverzne funkcije sledećih funkcija:.

Kompozicija funkcija, inverzna funkcija. 1. Odrediti funkciju f g x , ako je. a f x x2 4, g x 2 x 3. b f x .

hkrati nicla in hkrati pol racionalne funkcije. To pomeni, da je racionalna funkcija napisana v ne-okrajšani obliki, oziroma, da imata števec in imenovalec ...

... односно тачка у којој је х=0. На основу резултата (1), (2), (3) и (4) треба нацртати график ф-је а потом исписати особине ф-је. КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА :.

Parabolo z enačbo y = -3x2 vzporedno premaknemo tako, da bo teme nove parabole v točki T(- 2, - 3). Narišite dobljeno parabolo in zapišite njeno enačbo.

Graf linearne funkcije. Seveda lahko za vsako linearno funkcijo narišeš njen graf. Postopek je enak, kot smo se ga učili. Izdelaš tabelo in načrtaš graf.

simetrala lihih kvadrantov (razpolavlja I. in III. kvadrant – na sliki desno rdeča premica). Premico, katere enačba je. , imenujemo simetrala sodih ...

INVERZNA FUNKCIJA. Naj bo f realna funkcija z definicijskim obmocjem Df in zalogo vrednost Zf . Ponovimo definicijo funkcije:.

Eksponentna funkcija je funkcija, ki jo lahko zapišemo z enačbo f (x) = ax. (kjer je osnova a dano pozitivno realno število).

Če je D < 0, sta obe ničli kvadratne funkcije nerealni (x1, x2 ) - graf funkcije ne seka abscisne osi (v realnem koordinatnem sistemu.).

Črtica in superskript v oklepaju tu označujeta kompleksni odvod. ... Od tod najprej dobimo izražavo sinusa z neskončnim produktom: sin(πz) = πz.

Logaritemska funkcija je inverz eksponentne funkcije. Logaritem števila b pri osnovi a je tisti eksponent x, za katerega velja ax = b, torej:.

Neka su a,b,c ∈ R, pri £emu a = 0. Funkciju f : R → R, f (x) := ax. 2. + bx + c, zovemo kvadratnom funkcijom. Graf kvadratne funkcije je parabola:.

konkavna konveksna točke pregiba : INTERVAL KONVEKSNOSTI I KONKAVNOSTI. - funkcija je konkavna na intervalima. - funkcija je konveksna na intervalima.

To obliko enačbe imenujemo eksplicitna oblika enačbe premice. Žal v tej obliki ne moremo zapisati enačbe vsake premice v ravnini. Navpična premica.

1 Linearna funkcija - vaje. 1. Vsaki linearni funkciji izpiši smerni koeficient k in začetno vrednost n. a f(x)=3x − 5. b f(x) = −2x + 0,7. c f(x) = 5x.

v okolici koordinatnega izhodišča je funkcija navpična. 13.2. Potence z necelimi eksponenti. Potence z racionalnimi eksponenti definiramo z naslednjima ...

Ovaj oblik linearne funkcije se naziva eksplicitni. Pored eksplicitnog postoji i implicitni oblik linearne funkcije: Ax + By + C = 0 ...

Ako postoji realan broj L, kojem se funkcija. )( xfy. = “približava” kad je varijabla x blizu “a ”, tada taj broj zovemo limes funkcije.

Neka je data linearna funkcija f (x) = 3x – 5. Odredi vrednosti: a) f (– 2) b) f (– 1) ... Odredi koeficijente pravca k i slobodan član n linearne funkcije:.

Naslov: Eksponentna funkcija ... Graf eksponentne funkcije ... Kot smo že pri definiciji eksponentne funkcije dejali, je le ta podana za osnove. , kjer je.

1 Eksponentna funkcija - vaje ... a Izračunajte presečišče grafa funkcije f s koordinatnima osema. b Narišite graf funkcije f.

EKSPONENTNA FUNKCIJA. Nalogo rešujemo kot uvod v eksponentno funkcijo. Ogledali si bomo funkcijo f x ax. ( ) = , ki je preslikava iz množice realnih števil ...

Asimptota racionalne funkcije. Do sedaj smo spoznali, kako se racionalna funkcija vede v okolici ničel in polov, povejmo še, kaj.

racionalna funkcija ni definirana, te točke so poli racionalne funkcije. ... Če je ta polinom linearna funkcija jo imenujemo poševna asimptota.

Naslov: Kvadratna funkcija ... VAJE (uporaba kvadratne funkcije). ... Graf kvadratne funkcije je parabola – glej Sliko 1 (več podrobnosti o.

Potence s celimi eksponenti ... Potence z necelimi eksponenti definiramo s pomočjo korenov. Za potence veljajo naslednja računska pravila: an am = an+m.

je parabola. Najpre ćemo naučiti kako izgleda grafik funkcije ... Ovde je parabola okrenuta ' otvorom nagore'. Šta se dešava ako je ... je teme parabole.

1 Logaritemska funkcija - vaje. 1. Določite osnovo a logaritemske funkcije f(x) = loga x za katero velja: f(16) = 4. 2. Določite osnovo a logaritemske ...

1. Nacrtaj graf linearne funkcije = + ako je −1 = −2,. 3 = 6. Koliki je nagib te funkcije? U kojoj točki graf funkcije siječe os ?

MIOGLOBIN, HEMOGLOBIN vezava kisika, zgradba, konformacijske spremembe ob vezavi kisika, Bohrov efekt, vpliv bifosfoglicerata, različne variante.

Vaje. Linearna funkcija. S - 1. Naloga 1. Izracunaj obseg in plošcino trikotnika ABC, ce je: ... Dopolni tabelo linearne funkcije:.

Kvadratna funkcija. Prisjetimo se kako je definirana funkcija: Definicija: Funkcija ... Graf kvadratne funkcije se naziva PARABOLA. Uloga koeficijenata:.

Temenska oblika kvadratne funkcije imenujemo naslednji zapis enačbe kvadratne funkcije: = ( −)2 + temenska oblika. Naslednja oblika je ničelna.

Ovde je parabola okrenuta “ otvorom nagore'. Šta se dešava ako je ... parabola je okrenuta “otvorom nadole'. Početni grafik je ... je teme parabole.

Pri otrocih, določenih za odstranitev mandljev, je 1reba izklučiti še droga mogoča obolenja, ki bi lahko zaved:1azdravnika, da bi postavil napačno ...

INVERZNA FUNKCIJA. Definišimo najpre bijektivno preslikavanje: Za preslikavanje f: A→B kažemo da je : 1) “jedan – jedan” (obostrano jednoznačno) ...

naziva se funkcija ili preslikavanje. f:A B (“Ef sa A u B”). Za preslikavanje skupova neophodno ... Grafik linearne funkcije y=kx+n (k,nϵR) je prava.

21 нояб. 2010 г. ... imenujemo simetrala lihih kvadrantov; premico, ki razpolavlja II. in IV. kvadrant, pa imenujemo simetrala sodih kvadrantov.

ovakav način obrade trigonometrijskih funkcija, a u gradivu srednje škole ima još sličnih primjera, ... inverzna funkcija neke realne funkcije postoji je-.

8) Določi začetno vrednost ter izračunaj ničli in teme kvadratne funkcije, ... 29) Grafično in računsko poišči presečišče premice in parabole:.

Zapiši enačbo parabole, ki ima teme v T(-, 5) in gre skozi A(-2, 1). Rešitev: f (x)=−4x. 2. −8x+1. 9.) Iz množice parabol f (x)=kx.

3) Zapiši enačbo linearne funkcije, ki ima: a) smerni koeficient 3 in začetno vrednost –8. b) začetno vrednost 3 in gre skozi točko (. ).

LINEARNA FUNKCIJA – Vaje za utrjevanje. List1. 1.) Nariši linearne funkcije: y1 = 2x + 3; y2 = - 2x + 1; y3 = x/3- 2. 2.) Dana je enačba premic y = - 6x – 1 ...

Horizontalna asimptota (H.A) :Ako je. ( ) lim x. f x b. →±∞. = ≠ ±∞ onda je y b. = H.A. Ako funkcija ima H.A onda nema kosu asimptotu, ...

Graf sode funkcije je zrcalen na ordinatno os, graf lihe pa je zrcalen na koordinatno izhodišce. Kako naj analiziramo sodost ali lihost funkcije y = f(x)?.

LOGARITEMSKA FUNKCIJA - premiki in raztegi. V tej vaji ponovimo premike in raztege logaritemske funkcije. Izvedemo jo, ko dijaki že znajo narisati.

11) V koordinatnem sistemu je narisan graf neke racionalne funkcije: -14. -13. -12. -11. -10. -9. -8. -7. -6. -5. -4. -3. -2. -1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

V 135-letni zgodovini smo v Skupini Premogovnik Velenje poleg osnovne dejavnosti pridobivanja ... Hoteli Larix, Kompas, Prisank, Alpina in APT Vitranc.

UTRJEVANJE – LINEARNA FUNKCIJA. 1. Poišči in izpiši linearne funkcije in jim določi koeficient in začetno vrednost! a) y = 3x + 6 č) y = -x +4.

2.10 Ekstremi funkcija više varijabli. Promatramo funkciju z = f(x, y) definiranu na ... minimum su lokalni ekstremi. ... 2.10.1 Uvjetni (vezani) ekstremi.

1 Ekstremi funkcija više varijabli. Definicija ekstrema funkcije: ... 2 UVJETNI EKSTREMI. Uvjetnim eksteremom funkcije u = f(x1,x2 ... vezani jednadzbama:.

14 мая 2020 г. ... ODVISNOST DVEH KOLIČIN, FUNKCIJA. Cilji: • opredeliti izraza odvisna in neodvisna spremenljivka,. • predstaviti odvisnost dveh količin s ...

polpredsedniški sistem, predsednik Republike Slovenije ... opredeljene položaje, pristojnosti in funkcije predsednikov naslednjih držav: Češke, Črne gore,.

HOMOLOGNI KROMOSOM = isti oblik i veličina, te linearni smještaj po 2 gena za 1 svojstvo. Page 18. Kromosomi. Page 19. Diploidni broj kromosoma nekih ...

pripovedovalci so dobrodo{li preganjalci dolg~asa, Kocbekovi prav tako, ... 2.5 Mi{ko Kranjec `e z naslovom romana Strici so mi povedali `eli poudariti.

Tablica izvoda: Funkcija ( ) xf. Izvod (x)f. ′ const c = 0 x. 1 α x. 1. − α αx x a a ... Tablica integrala: £. += cx dx c n x dxx n n. +. +. = ¤. +. 1. 1.

Bazalni gangliji in njihova funkcija. 1. Nucleus caudatus. 2. Putamen. 3. Globus pallidus par interna et externa (GPi; GPe). 4. Nucleus subtalamicus (STN).

2 апр. 2018 г. ... Dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti (član 23 Ustava RS), ... Prva opcija je fizičko razdvajanje strana određenog dokumenta, ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.