karboksilna kislina

ocetna kislina. 2 anhidrid acetanhidrid. (anhidrid ocetne kisline). 3 ester etil acetat. 4 kislinski halogenid acetil klorid ... aldehid acetaldehid.

Kisel dež,avtomobilski akumolator ogljikova kislina. H2CO3. V deževnici,raztapla apnenec,gazirani pijači fosforjeva kislina. H3PO4. Kokakola,pijače.

Varnostni list za SOLNA KISLINA TEHNIČNA. Stran: 2 / 7 ... Klorovodikova kislina. (solna kislina). 01-. 2119484862-. 27-0077. 231-595-7. 7647-01-0.

Splošno ime snovi: Solna kislina. ... Uporaba osebne varovalne opreme, navedene v poglavju 8, vodna prha za izpiranje in priprava za izpiranje oči.

Zdravila Acetilsalicilna kislina Lek ne smete jemati skupaj z drugimi zdravili, ki vsebujejo acetilsalicilno kislino (npr. Aspirin) ali z zdravili za ...

14 дек. 2020 г. ... C3 155 - Benzojska kislina. Varnostni list. Po 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA.

3 февр. 2021 г. ... C3 118 - Ocetna kislina 80%. Varnostni list. Po 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA.

Zoledronska kislina deluje tako, da se veže na kost in ... Tumorji lahko pospešijo normalno spreminjanje kosti tako, da se poveča sproščanje.

Reyev sindrom je zelo redka bolezen, ki prizadene možgane in jetra in je lahko smrtno nevarna. Zdravila Acetilsalicilna kislina Krka zato ne.

(Solna kislina min. 25 %, za analize). PHARMACHEM ... Tehnično ime/uporaba: laboratorijska kemikalija, p.a. ... Solna kislina (vodikov klorid, brezvodni).

16 сент. 2020 г. ... ... 122 - Solna kislina 19-20 %. 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Ustrezna uporaba: Industrijska ...

12 июн. 2018 г. ... Propionska kislina. Številka artikla. 6026. Registracijska številka (REACH). 01-2119486971-24-xxxx. Št. INDEKSA. 607-089-00-0. ES številka.

Molska masa. 281,3 g/mol. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč. 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč. Splošne opombe. Po vdihavanju. Po stiku s kožo. Po stiku z očmi.

Benzojska kislina ROTICHROM® Working Standard številka artikla: NC03. Verzija: 1.0 sl datum priprave: 28.08.2015. Slovenija (sl). Stran 1 / 13 ...

1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Stearinska kislina. Številka artikla. 9459. Registracijska številka (REACH). 01-2119543894-28-xxxx.

Prostovoljna varnostna informacija ob upoštevanju oblike varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006. (REACH). Oleinska kislina ≥99 %, naravno.

17 июн. 2015 г. ... Citronska kislina ≥99,5 %, p.a., ACS, brezvodni. Številka artikla. X863. Registracijska številka (REACH). 01-2119457026-42-xxxx.

21 мая 2021 г. ... C3 145, P9 0074, P9 0574 - Sulfaminska kislina - Odstranjevalec ... razumevanje in tolmačenje varnostnega lista ter nalepk na proizvodu.

20 февр. 2017 г. ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. L-Glutaminska kislina ≥98,5 %, Ph.Eur., za biokemijo. Številka artikla.

11 авг. 2021 г. ... Boc-L-Glutaminska kislina PEPTIPURE® ≥99 %, za biokemijo. Številka artikla. 6917. Registracijska številka (REACH).

24 авг. 2016 г. ... DL-Asparaginska kislina ≥98 %, za biokemijo. Številka artikla. 8593. Registracijska številka (REACH). Navedba identificiranih aplikacij ni ...

22 мар. 2018 г. ... Identifikacijske številke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV ... Nevarne snovi z omejitvami (REACH, Priloga XVII).

25 нояб. 2015 г. ... HCl. Molska masa. 36,46 g/mol. 3.2. Zmesi. Opis zmesi. Ime snovi. Identifikator. Utežni %. Razvrščanje v skladu z. GHS. Piktogrami.

Ka − ravnotežna koncentracijska konstanta disociacije kisline. Primer: Protolitska reakcija ocetne kisline = Elektrolitska disociacija ocetne kisline.

14 мая 2018 г. ... MASLENA KISLINA. Nevarne sestavine. Butirska kislina. 14.3 Razredi nevarnosti prevoza. Razred. 8 (jedke snovi). 14.4 Skupina embalaže.

odvzeti vzorec (A) dostavimo v sprejemni laboratorij na Oddelek za bolezni ščitnice na polikliniki;. • vzorec postavimo v ledeno kopel na sprejemni pult;.

18 авг. 2021 г. ... KLOROVODIKOVA KISLINA. IMDG-Code. HYDROCHLORIC ACID. ICAO-TI. Hydrochloric acid. 14.3 Razredi nevarnosti prevoza. ADR/RID/ADN.

18 авг. 2021 г. ... Klorovodikova kislina 2 mol/l - 2 N standardna raztopina. Številka artikla ... Laboratorijska in analitska uporaba ... Solna kislina...%.

topi v vodi, etilni radikal (nepolaren) pa v nepolarnem heksanu etanol se ... Majhen del molekul ocetne kisline razpade na vodikove in acetatne ione.

Sorbinska kislina ROTICHROM® Working Standard številka artikla: NC15. Verzija: 1.0 sl datum priprave: 23.04.2020. Slovenija (sl). Stran 1 / 14 ...

7 апр. 2017 г. ... Solna kislina fuming, ROTIPURAN® 37 %, p.a.,. ACS, ISO. Številka artikla ... Laboratorijska in analitska uporaba. Odsvetovane uporabe:.

Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Aspirin ... zgaga. - občutek siljenja na bruhanje. - bruhanje. - bolečine v trebuhu. - krvavitve iz dlesni.

29 окт. 2015 г. ... Maleinska kislina ≥99 %, za sintezo. Številka artikla. 3538. Registracijska številka (REACH). Navedba identificiranih aplikacij ni potrebna ...

16 авг. 2021 г. ... Reagira močno z/s: Aldehid, Alkalije (lugi), Alkoholi, Anhidrid ocetne kisline, Kovine, Solitrova kislina,. Močna oksidativna snov.

31 авг. 2018 г. ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Ocetna kislina 100 %, Ph.Eur., ekstra čist. Številka artikla.

27 мар. 2020 г. ... natrijev palmitat trdo milo. CH3(CH2)16COOH + NaOH. CH3(CH2)16COO-Na+ + H2O stearinova kislina natrijev hidroksid natrijev stearat trdo mil.

ASPIRIN. 100 mg, 30 tablet acetilsalicilna kislina proti strjevanju krvi 1x1 tableta na dan dolgotrajno zjutraj po jedi.

KG etanol/ocetna kislina/mlečna kislina/dražljaji/med/čebelja družina. AV PUHALIĆ, Nada. SA BOŽIČ, Janko (mentor). KZ SI-1000 Ljubljana, Večna pot 111.

tov Avsenik z uveljavitvijo zna~ilnega glasbenega sloga {iri ... tudi o problematiki parkiranja v. Radovljici. ... Sa{o Ga{perlin, Biljana.

12 июл. 2021 г. ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi orto-Fosforjeva kislina ROTIPURAN® ≥85 %,. p.a., ISO. Številka artikla.

8 июн. 2017 г. ... Stearinska kislina litijeva sol. Številka artikla. 8238. Registracijska številka (REACH). 01-2119970049-32-xxxx. ES številka. 272-195-2.

25 февр. 2016 г. ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Indol-3-maslena kislina. Številka artikla. 4143. Registracijska številka (REACH).

Benzojska kislina natrijeva sol ROTI®STAR Primary Standard številka artikla: NE11. Verzija: 1.0 sl datum priprave: 16.10.2019. Slovenija (sl). Stran 1 / 13 ...

olje oljne ogrščice (8%) ... olja, masla, ki vsebujejo precej stearinske kisline ... To je sol mlečne kisline, ki se jo uporablja za uravnavanje pH, ...

Folna kislina Vitabalans 5 mg tablete folna kislina. Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Reyev sindrom je zelo redka bolezen, ki pa je lahko smrtna. Gastrointestinalni (GI). Kombinacijo klopidogrela/acetilsalicilne kisline morate previdno ...

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.