kemija tekmovanje

13 янв. 2022 г. ... ŠOLSKO TEKMOVANJE KEMIJA. DATUM: 17. 1. 2022, OB 13. URI ... iučbeniki: Naravoslovje 7, Kemija 8. • e-kemija v 8.

RAZDELITEV ORGANSKIH SPOJIN. 1.ALIFATSKE ALI ACIKLIČNE SPOJINE. To so spojine,ki so sestavljene iz verig ogljikovih atomov. Delimo jih na nasičene spojine ...

tekmovanje iz prostorske predstavljivosti. MATEMČEK tekmovanje iz prostorske predstavljivosti. VAJE ZA TEKMOVANJE (1) za učence od 1. do 4. razreda. MATHEMA.

8 мая 2020 г. ... V zvezek napiši naslov RELATIVNA ATOMSKA MASA. Prepiši vse, kar je podčrtano in v okvirčku. V kemiji poznamo pojem RELATIVNA ATOMSKA MASA.

.1.8.1 Hitrost kemijskih reakcij. Cilji sklopa: Dijaki/dijakinje: ... proučujejo vpliv temperature na hitrost kemijske reakcije,.

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Kemija (v nadaljnjem besedilu katalog) je namenjen kandidatom1, ki so se odločili za kemijo kot izbirni predmet ...

24 янв. 2012 г. ... a) HitrOSt KEmijSKiH rEaKCij. Cilji sklopa: Dijaki/dijakinje: • na podlagi eksperimentov spoznajo pojem hitrosti kemijske reakcije;.

Mendeljejeva napoved (1870) ... Velikost delcev topljenca: 10-1000 Å ... Tudi cement je silikatni material; običajni cement (npr. portland cement).

Ph lestvica je merilo bazičnosti al kislosti raztopin. Kadar je pH7 je snov nevtralna, kar je večje od 7 je bazično, kar je manjše pa kislo.

osnovna IUPAC-ova pravila za poimenovanje organskih spojin, funkcionalne skupine v organskih spojinah. – pozna elementno sestavo organskih spojin,.

4.7 Hitrost kemijskih reakcij. Vsebine, pojmi. Cilji. Kandidat. Hitrost kemijske reakcije izraz za hitrost kemijske reakcije, povprečna hitrost kemijske ...

Kemija . Cjelovita kurikularna reforma. Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Page 2. Saša Lakić, prof., učitelj mentor, ...

znano, sol galun četverna spojina ; sostavljen je namreč iz prvin kalijum, aluminijum, žveplo in ... Raba solne kisline je velika in mnogovrstna, rabi se v.

Če želimo reakcije primerjati med seboj, moramo reakcijo začeti in končati pri ... Reakcija oddajanja in sprejemanja H vedno v paru = PROTOLITSKA REAKCIJA.

4 мар. 2014 г. ... Oksonijev ion (hidronijev ion). Hidratacija (solvatacija). • Delci so v raztopini obdani s topilom. H2O Nucleation around Au+.

atomov, imenujemo prototropna izomerizacija oziroma tavtomerija. Taka označba se je uveljavila za π-elektronske sisteme, kjer je najmanj eden od treh atomov ...

otopine octene kiseline koncentracije 1,0 mol dm−3 ... dm–3), granule ili strugotine metala (npr. magnezij, cink, bakar). Postupak: 1. u epruvete 1, ...

Alifatski ili aciklički. Ciklički i aromatski ... Propagacijski ili napredni stupanj. Terminacijski ili završni stupanj metilni radikal ...

19 мар. 2020 г. ... V e učbeniku v poglavju ogljikovi hidrati imate modele 4 najpomembnejših monosaharidov ter modela disaharidov – laktoze in saharoze.

POKUSI KEMIJA 8 radna bilježnica s radnim listovima i priborom za izvođenje vježbi i pokusa iz kemije za osmi razred osnovne škole.

Kemija je prirodna znanost usmjerena na proučavanje tvari te prirodnih procesa i za- konitosti. ... ISPITNI KATALOG ZA DRŽAVNU MATURU 2021./2022. – KEMIJA.

Znaki za nevarnost, opozorilne besede, stavki o nevarnosti in previdnostni stavki. 6. Izrazi ali definicije o strupenosti snovi.

KEM IK-1 – OGLEDNI ISPIT. 1. 12. KEMIJA. Ispitna knjižica 1. OGLEDNI ISPIT. KEM. Page 2. KEM IK-1 – OGLEDNI ISPIT. 2. 99. Kemija. Prazna stranica ...

Antilogaritmiranje y = antilog. 10 a a y s y s. 303. ,2. = Page 18. Primjer: standardno odstupanje zbroja i razlike ?) (. 63. ,2. ) 05. ,0. (. 97. ,1. ) 03.

KEMIJA, 9. RAZRED. (dejavnosti v tednu od 16.3.2020- 20.3.2020). Učenci pozdravljeni! ➢ No, prejšnji petek smo v manjšini odpisali pisni preizkus…ki nas.

Čistilo za zavore in sklopke. Brake cleaner 600 je namenjen predvsem čiščenju diskastih in bobnastih zavor, tornih oblog in ostalh delov sklopk in tesnilnih ...

2 окт. 2012 г. ... [email protected] • 01/47-69-639. • kabinet 240 (soba 254 podstrešje Stare. • kabinet 240 (soba 254, podstrešje Stare tehnike).

SPLETNA GRADIVA OSTPAVCKA SI. ALFA PORTAL RADNA BILJEžNICA RIJEšENA RADNA BILJEžNICA. INSTRUKCIJE IZ KEMIJE MASENI UDIO. KEMIJA 9 RAZRED BY LEA JANEžI?

Oksidacija alkohola. 2. Ozonoliza alkena. 3. Friedel-Craftsovo aciliranje. 4. Hidratacija alkina. Sinteza aldehida i ketona ...

titracije naziva se titracijska pogreška, E ... o titracijska krivulja prikazuje neku koncentracijsku varijablu kao j. j p j j j funkciju volumena reagensa.

Imajo nizka tališča: sladkor kot organska spojina ima nizko tališče ... Salicilna kislina je aromatska spojina in je podobna benzenu:.

5. Kazalo vsebine … ko nam rdeče zelje razkrije svojo skrivnost ... Reakcija med kisom za vlaganje in sodo bikarbono je reakcija med KISLINO in BAZIČNO.

orbitala - matematička funkcija koja predstavlja područje u kojem je vjerojatnost nalaženja elektrona velika. Najčešće 1s, 2s i 2p-orbitale određuju ...

Hidroliza triglicerida - saponifikacija. Esteri se mogu hidrolizirati i ta se reakcija obično provodi kuhanjem s lužinom. U slučaju masti i ulja produkti ...

KEMIJA, 8. IN 9. RAZRED. Sreda, 27. 5. 2020. 8. RAZRED. VSEBINA: UREJANJE KEMIJSKIH REAKCIJ (UTRJEVANJE). TEDENSKA NALOGA (27. 5. 2020, 29. 5. 2020) – 2 URI.

Ruda ali mineral. Kovina. Najpomembnejπa spojina v rudi, mineralu hematit boksit kamena sol (halit) cinkova svetlica (sfalerit) malahit halkopirit ilmenit.

CH3(CH2)14COOH, palmitinska kislina. HCHO, metanal (formaldehid) ... CH3—CH2—CH2—COOH, butanojska kislina ... Iz etanola nastane ocetna kislina.

4C- butanol butil. 4C -butanojska kislina butanoat. 1-DEL OD ALKOHOLA +. HO–CH –CH. ₂ ₃. H SO. 2. 4. CH –CH –C–O–CH –CH. ₃ ₂. ₂ ₃ etanol propanojska kislina.

Z odcepitvijo enega H-atoma nastanejo enovalentni radikali, z ... označimo katerikoli enovalenten element ali radikal z X, je vseeno ali pišemo :.

aldehid karboksilna kislina c) Po hidroksilni skupini, –OH. ... Filtratu dodamo raztopino ocetne kisline in nekaj kapljic univerzalnega indi- katorja.

agregatno stanje. • gorenje. • eksplozivnost. 5 Nafta, predelava nafte: • destilacija. • kreking. 6.Reakcije ogljikovodikov: • adicija. • substitucija.

Substituenti, ki imajo +I efekt pa zmanjšujejo jakost kisline. ... Ta sol odvzema 95,6 % alkoholu vodo, ker jo rabi za tvorbo kristalov.

VODA→ velika dielektrična konstanta ... Hidroliza je reakcija kationa šibke baze in aniona šibke kisline z vodo, pri čemer dobimo v.

ELEKTROFILNA SUBSTITUCIJA. Elektrofilni reagent izrine atom ali skupino tako, da izpodrinjena skupina zapusti substrat brez elektronov, le-te potem porabi ...

Zakon o djelovanju masa. 1864. / 1867. ... (Joule) – zakon očuvanja energije (1. stavak termodinamike) ... Raoultov zakon (tlak para otopine).

Ključne besede: hrana, ogljikovi hidrati, monosaharidi, disaharidi, polisaharidi, ... polisaharidi ali sestavljeni, kompleksni ogljikovi hidrati (škrob, ...

KAJ JE KEMIJA ... e) Je težji od zraka, zato ga lahko pretakamo. ... e) Dve molekuli fosforja; v molekuli fosforja so štirje atomi fosforja.

Uvod v kemijo: (lastnosti snovi, spremembe snovi, ... koligativne lastnosti raztopin, trdota vode, alkalnost ... vrste in lastnosti polimerov, kompoziti.

22 мая 2020 г. ... KEMIJA 8. RAZRED. (18. 5. 2020 – 22. 5. 2020). Pozdravljeni učenci. Verjetno že vsi nestrpno pričakujete navodila za ocenjevanje tudi pri ...

Pripomočki: rdeče zelje, deska za rezanje, nož, 2 posodi, grelnik za vodo, kuhalnica, cedilo, citronska kislina, jedilna soda. (soda bikarbona oz. natrijev ...

BELJAKOVINE. KEMIJA. Slika, vir: http://www.manataka.org ... Gradivo Beljakovine predstavlja zgradbo in vrste beljakovin, esencialne aminokisline, pomen.

KOVALENTNE NEPOLARNE VEZI ... Molekule, ki imajo naboj enakomerno razporejen, so NEPOLARNE; vez, ki povezuje atome ... polarne/nepolarne (obkroži) molekule.

Izračunajte molalnost perklorne kiseline koja sadrži 24,4 g HClO ... Izračunajte molalnost vodene otopine octene kiseline masenog udjela 45,4%.

spektrometrija, plinska in tekočinska kromatografija, termične in radiokemijske metode zavzemajo več kot 90% analitskega ... Tankoplastna (GSC). Kolonska.

KATALOG ZNANJA. KEMIJA. 68 ur. Določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 99. seji dne 15. 2. 2007. VSEBINA.

Prvi zakon termodinamike ... zakon. Obrnljivi in neobrnljivi procesi. Entalpija. Toplotna kapaciteta. Termokemija. ... Raoultov zakon in Henryjev zakon.

Koordinacijske spojine: primeri sinteze in kararakterizacije. Možne so tudi predstavitve nekaterih drugih aktualnih tem s področja anorganske kemije.

Nomenklatura (poimenovanje) organskih spojin. Struktura in vezi v organskih spojinah, kislost in bazičnost. Narava kemijske vezi, vezna entalpija,.

Je zlitina bakra in cinka in ima spremenljive lastnosti, saj je razmerje med zlitinama ... Predvsem v Ameriki je bila poznana "Zlata mrzlica".

Kemija v prehrani – ogljikovi hidratI. 9.1 Živila in hranila. 1. a) živila. Sestava nekaterih živil (vrednosti so za 100 g). Živilo. Voda/g. Ogljikovi.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.