poštevanka učni list

Page 1. UČNI LIST – Logaritem – 2. 1) Logaritmiraj, kolikor se da, nato pa nariši graf logaritemske funkcije: a) ( ).

Preoblikovanje kovin – Enoosni natezni preizkus. Naloga: Za določitev mehanskih in preoblikovalnih lastnosti analizirane pločevine izvedite.

graf funkcije in abscisna os. 11) Poišči teme in nariši graf funkcije ( ). 2. f x x x. = − . Izračunaj ploščino lika, ki ga omejujeta graf.

4) Z uporabo definicije logaritma reši naslednje logaritemske enačbe: a). 2. 16 log. = x d). 4. 3. 27 log. = x b). 3. 2. 9log -. = x e). 1.

14) Iz enega metra žice naredimo žični model kvadra s kvadratno osnovno ploskvijo. Določi dolžino stranic kvadra tako, da bo prostornina kvadra največja.

prevoženo razdaljo in standardni odklon teh razdalj. 7) Na sistematskem zdravniškem pregledu so merili višino prisotnih dijakov in dijakinj. Izmerjeni.

UČNI LIST – Odvod – 1. 1) Izračunaj vrednost odvoda funkcije pri dani vrednosti neznanke: ... REŠITVE UČNEGA LISTA – Odvod – 1. 1) a).

Koliko korakov bi naredili, če bi šli z obale naravnost proti zakladu? ... 53) Najljubša Petrova igrača je modelček dostavnega vozila v merilu 1 : 36.

5) Zapiši polinom tretje stopnje, če velja ,1)1(,1)1(. = -. = p p vodilni koeficient je enak 2, prosti člen pa 0. 6) Dani so polinomi.

Poiščite enajsti člen zaporedja. 5) V aritmetičnem zaporedju z diferenco 4 je vsota petega in osmega člena 58. Določite to zaporedje in izračunajte vsoto ...

24 апр. 2020 г. ... UTRJEVANJE ZNANJA - ODSTOTKI. 1. a) Izrazi v odstotkih! b) Zapiši z okrajšanim ulomkom! 37. 100. ; 3. 4. ; 0,18 ; 0,7 ; 3.

3) Zapiši enačbo linearne funkcije, ki ima: a) smerni koeficient 3 in začetno vrednost –8. b) začetno vrednost 3 in gre skozi točko (. ).

Piran je staro srednjeveško mediteransko in pristaniško mesto v ... 5. Napiši še pet znamenitosti mesta, katere si turisti lahko ogledajo v Piranu!

Page 1. UČNI LIST – Linearna enačba. 1) Reši enačbo: a) 4. 3 2. 7 x x. - = + c). (. ) 4. 1 7. 3 x x. ∙ + - = + b) 3. 2 5. 8 x x. + = + d). (. ) 5.

8) Določi začetno vrednost ter izračunaj ničli in teme kvadratne funkcije, ... 29) Grafično in računsko poišči presečišče premice in parabole:.

Zapišite količnik in zadnji člen zaporedja, če je vsota prvih štirih členov tega zaporedja 40. 14) V geometrijskem zaporedju s količnikom 2 je peti člen 16.

UČNI LIST – Razstavljanje (izrazi). 1) Izračunaj vrednost veččlenika oziroma polinoma pri dani vrednosti neznanke: a) ( ) 2. 5 6, 3. p x x.

Učni list: GRAD BOGENŠPERK. 1. Grad Bogenšperk je iz obdobja. , njegov najbolj znan lastnik, ki je na tem gradu živel in delal v obdobju 1672-1692, ...

RAZDALJA MED TOČKO IN PREMICO: ... pravokotna na ravnino R in jo seka v točki A, je točka C. Razdalja od točke A do točke C je 8 cm. ... premicama, ki se.

11) V koordinatnem sistemu je narisan graf neke racionalne funkcije: -14. -13. -12. -11. -10. -9. -8. -7. -6. -5. -4. -3. -2. -1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

19) Skrbna gospodinja Marija je celo poletje vsak večer zalivala rože na balkonu. Iz dvoinpollitrske posode je k trem rožam natočila po petino litra vode, ...

Ljubljanska kotlina je največja sklenjena ravnina v Sloveniji. Je najgosteje poseljeno ter gospodarsko in prometno najpomembnejše območje v državi.

UČNI LIST – Kompleksna števila. 1) Izračunaj: ... REŠITVE UČNEGA LISTA – Kompleksna števila. 1) a) 12 25i. - - b) 11 2i. - + c) 12 5i. - d) 44. 2) a) 38 22.

UČNI LIST – Kombinatorika in verjetnost. 1) Janez ima v omari šest hlač, sedem srajc in pet suknjičev. Na koliko načinov se lahko obleče?

8 7 : 5 = 17 ost. 2. 5 6 9 : 7 = 81 ost. 2. 6 8 0 : 3 = 226 ost. 2. 5 7 1 : 6 = 95 ost. 1. 5 8 : 4 = 14 ost. 2. 5 4 8 : 5 = 109 ost. 3. 9 0 : 8 = 11 ost. 2.

5) Za dane funkcije zapiši ničlo (če obstaja), začetno vrednost in enačbo vodoravne asimptote. Nato nariši graf eksponentne funkcije:.

UČNI LIST – Potence z racionalnim eksponentom. 1) Izračunaj: a). ( ). 3. 2. 1. 3. 25. 8 0,2. -. - - +. = d). ( ). ( ). 3. 2. 5. 4. 3. 1. 1. 2. 16 0,1. 243.

16 апр. 2020 г. ... a b. Razmisli, kako bi se odzvala teta, če bi ji Jurij napisal to poved. ... Za Špelin rojstni dan ji je Jana pripravila prav posebno ...

(v Sloveniji je to HE Formins 116 MW inštalirane moči; v tujini pa je to HE Tri soteske (Three Gorges) na Kitajskem z 20.300 MW inštalirane moči) in ...

Učni list za tretjo triado osnovne šole ob razstavi Ivana Kobilca (1861–1926). “Slikarija je vendar nekaj lepega ...” ...

Nevihta je vremenski pojav, za katerega so značilni hudi nalivi, grmenje, bliskanje, viharen veter in včasih tudi toča. Inhalator je naprava, ki omogoča ...

UČNI LIST – Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku. 1) Spremeni zapis kota iz decimalnega v stopinje in minute ali obratno: a) 75,26° = d) 19,5147° =.

UČNI LIST – Premo oz. obratno sorazmerje in odstotki. 1) V krajevni skupnosti so za asfaltiranje 500 m dolge poti porabili 250 m.

poznavanje termoelektrarn v Sloveniji; ... odvajajo v zrak. Pri plinsko-parni elektrarni lahko izkoristek plinske elektrarne povečamo z dodatnim parnim.

UČNI LIST: VREMENSKA NAPOVED. IN VREMENSKI POJAVI. 1. NAJPREJ… PREBERI VREMENSKO NAPOVED, KI JO LAHKO NAJDEŠ V ČASOPISU ALI NA SPLETU. 2. NATO …

Kaj pomeni izraz reformacija? 2. Kaj je bilo bistvo reform, ki so jih zagovarjali reformatorji? ... Glavni povod za reformacijo je bil, da je papež.

Nauk o glasbi, 2. razred. Glasbena šola Trebnje. 23. 4. 2020. Ponovimo (delovni zvezek Mali glasbeniki 2). 1. Napiši lestvici G-dur in F-dur v nalogah 6 in ...

2.4 Energijske nalepke. Energijsko učinkovitost gospodinjskih aparatov označujemo z energijskimi nalepkami, ki so preprost grafični.

16 мар. 2020 г. ... UČNI LIST: KEMIJA 8 REŠITVE. PREVERJANJE ZNANJA – ATOM IN PERIODNI SISTEM, IONSKA VEZ. DATUM: 16. 3. 2020. 1. NALOGA. Razloži pojme:.

(NEBINOVKE). OTAVČIČ. (RADIČEVKE). NJIVSKO. GRABLJIŠČE. (ŠČETIČEVKE). (USTNATICE). POKALICA. (KLINČNICE). TRPOTEC. (TRPOTČEVKE). RANJAK. (METULJNICE).

Izpolni tabelo. Razmerje tudi poenostavi. Razred. 9. a. 9. b. 9. C. Vsi trije ... VAJE. V istem koordinatnem sistemu nariši grafe naslednjih funkcij:.

30 апр. 2020 г. ... MAJNICE, FULASTE PESMI – pesniška zbirka. Preberi spodnje besedilo in odgovori na vprašanja. Španski bezeg, lipovka, majnica. Tip rastline:.

razumevanje pojmov trajnostni viri energije in obnovljivi viri energije ... Načela trajnostnega razvoja Slovenija vključuje tudi v strateške razvojne ...

Španski bezeg, lipovka, majnica. 4. Cveti maja. 5. Ker cveti maja. 6. b. 7. Izpisano: majnice, fulaste pesmi. (Naslov zbirke je Majnice, fulaste pesmi.).

23 апр. 2020 г. ... Ucni list 5 ... Zapoj melodicne vzorce v nalogi 8 (stran 47) in ugani, katera ... *opomba: Rešitve pošljite najkasneje do 6. 5. 2020.

Pajek ima osem nog. Koliko nog imajo trije pajki? 8 + 8 + 8 = 8 + 8 + 8 + 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 1 . 8 = 5 . 8 = 2 . 8 = 1 . 8 = 3 . 8 = 11 . 8 =.

Stran za Otroke http://www.otroci.org – Vse pravice pridržane. Izdelek je avtorsko delo in je zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah.

Pajek ima osem nog. Koliko nog imajo trije pajki? 8 + 8 + 8 = 24. 8 + 8 + 8 + 8 = 32. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56. 1 . 8 = 8. 5 . 8 = 40. 2 . 8 = 16 1 .

Stran za Otroke http://www.otroci.org – Vse pravice pridržane. Izdelek je avtorsko delo in je zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah.

Stran za Otroke http://www.otroci.org – Vse pravice pridržane. Izdelek je avtorsko delo in je zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah.

PREVERJANJE ZNANJA IZ MATEMATIKE – DELI CELOTE, POŠTEVANKA,. ŠTEVILSKI IZRAZI. 1. Dopolni. ____ ˑ 7 = 21. ____ ˑ 9 = 54. 7 ˑ ____ = 56. 3 ˑ ____ = 6.

MATEMATIKA – 3. RAZRED, POŠTEVANKA IN BESEDILNE NALOGE. 1. Ponovi poštevanko. Zapiši rezultate. 4 . 2 = 9 . 6 = 7 . 3 = 4 . 4 = 8 . 10 = 5.

Ime predmeta: Meta-programski jeziki programski jeziki ... Programski jezik Mini-ML: Statična in dinamična semantika Mini-ML, Implementacija Mini-ML v.

Pri zgodovinskem učnem sprehodu učenci ponavadi spoznavajo kulturno-zgodovinske značilnosti domačega kraja oz. ... Med kom je potekala bitka pri Lepantu?

konvergenca vrste; potenčna vrsta; Taylorjeva in Mac. Laurinova vrsta; trigonometrične vrste; Fourierova vrsta. Četrto dvomesečje. Matematika.

Jože Stropnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, član. Vili Vesenjak, Srednja strojna šola Maribor, član. Maja Lorger, Srednja gradbena šola ...

Z vsebinami predmeta in z ustreznimi oblikami in metodami dela dijaki pridobijo: ... potencami z racionalnimi eksponenti. ... Potence z racionalnim.

heterotrofi ter pomembnih biokemijskih procesov metabolizma. Avto- in heterotrofi. Energijski metabolizem in pomembni celični procesi: fotosinteza,.

3.2.2 Togo telo. Cilji. Dijaki: • opredelijo togo telo kot najpreprostejši računski model v mehaniki trdnih teles,. • povežejo newtonove zakone z osnovnimi ...

(vroča večinoma silikatna talina iz različnih elementov: Si, O, Al, K, Na, Fe, ... Ime mineral izvira iz besede mineralis, kar v latinščini pomeni rudnina.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.