sokolja teorija

Molekulska orbitala je slična atomskoj, ali se rasprostire po molekulu. ... + atomska orbitala A je ΨH1sA a B označava atomsku orbitalu ΨH1sB , N je ...

2.5 Opiši rešljivost sistema linearnih enačb v odvisnosti od rangov. Število neničelnih vrstic matrike, se imenuje rang matrike. Zapišemo tudi ( ).

Linearna kongruenca ax ≡ b (mod m) je re²ljiva natako tedaj, ko D(a, m)|b. • Linearno kongruenco ax ≡ b (mod m), kjer je D(a, m)=1, lahko prevedemo.

pravimo razcep števila n na prafaktorje. Trditev 4.7 Vsako od 1 razlicno naravno število premore razcep na prafak- torje. Razcep je do vrstnega reda ...

Izpeljimo enačbo za kapaciteto kondenzatorja, sestavljenega iz dveh vzporednih plošč po sliki 1. ... Kapacitivnost je sposobnost telesa, da sprejme naboj e, ...

PRIMERA ali KOMPARACIJA = do kraja izpeljana metafora. Mladinska književnost 2012/2013. 4. Ko narbolj iz zvezd je danica svetla,.

Barvna teorija. Barva je zgolj občutek barve. Zato je temeljni zakon vede o barvah tista zakonitost, po kateri deluje organ vida.

tobulinimas, tad šiame darbe remiamasi Anselm Strauss atstovaujama grindžiamąja teorija, nes visų šiuo metu egzistuojančių grindžiamosios teorijos linijų ...

Črna luknja se takrat pretvori v belo luknjo, ki z neznansko silo bruha v vesolje snov in je svoje popolno nasprotje. Medtem ko črne.

A. REGINALD RADCLIFFE BROWN je predstavil sorodstvene sisteme kot medkulturne ... treh sorodstvenih vezi; vezi poroke (mati in oče), vez potomstva (oče in ...

TEORIJA IN PRAKSA let. 58, 4/2021. 1089. Mirjana DOKMANOVIĆ, Neven CVETIĆANIN*. THE PROSPECTS OF FOOD SOVEREIGNTY. IN THE FORMER YUGOSLAV REPUBLICS**.

primerja Jenkovo prozo in pesmi drugačno besedišče, ker metrična shema ne dovoljuje več kot 5-zložnih besed. 3. kompleksna in koherentna zgradba ...

njih zbuditi uganke, je relevantno za razumevanje Teorije Oblik, ni pa nujno ... tako ločujemo pametne od nespametnih ljudi (386bl0-12). Ce bi imel Prota-.

11.1 8 KYU – BELO RUMENI PAS – HATCHI KYU . ... 11.3 6 KYU – RUMENI ORANŽNI PAS – ROKO KYU . ... da se morata nasprotnika prijeti za kimono (KUMI KATA).

Milan Butina, akad. slikar, Blaž de Gleria, akad. slikar, ... Lorenzo Ghiberti (1378—1455), rojen v Firencah, slikar, kipar in zlatar je napisal.

1) Relativnost: Zakoni fizike su isti za sve opažače u svim inercijalnim sustavima. Niti jedan sustav nije preferiran u odnosu na drugi.

Đorđe Vidanović. Bojana Vujin. Nikolina Zobenica. Dušan Živković. Recenzenti pojedinačnih radova sa konferencije Jezik, knjievnost, teorija: ...

relativnost. - zakoni mehanike (F = ma) jednaki su u svim inercijskim sustavima. Einsteinova relativnost. ➢. - zakoni fizike jednaki su u.

Reminiscenca. 24. □ Spominska moč po učenju kratek čas narašča – okrepijo se spominske sledi. □ Pri smiselnem učenju. □ Različen čas.

Kant: Teorija in praksa. Page 2. Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. O reklu:.

izpeljem, odkrijem) enačbo sence navpične palice, to je enačbo krivulje, po ... višinski kot Sonca majhen (ko je Sonce nizko), so sence dolge, ko pa je ...

Likovne teorije (likovna teorija) in teorije o likovnosti ... Da lahko orišemo vse druge likovne prvine so potrebne razlike v svetlosti in barvi,.

Aristotel v 1. knjigi Druge analitike obravnava vrsto védenja [knowledge]. Ozna- čuje ga z besedo epistēmē, ki je ena od mnogih grških besed za védenje.

PRVOOSEBNI PRIPOVEDOVALEC-pripoveduje o lastnem doživetju bodisi kot glavni bodisi kot stranski junak. - PERSONALNI PRIPOVEDOVALEC-epski subjekt o dogodkih ...

Franciji. Filozofski vestnik | Letnik XXXII | Številka 3 | 2011 | 3 7–42. Colette Soler*. Teorija in praksa v psihoanalizi ...

šesstonski niz pa je celotonska lestvica (z imenom 6-35). Kombinaciji 11 in 1 ton ter 10 in dva tona.sta trivialna, (niti ju ni v tabeli), ker manjši del ...

R (relaxed) oblika – višja afiniteta do substrata. KNF model spremembe v terciarni strukturi vsake podenote ob vezavi liganda. MWC model spremembe kvartarne.

21 апр. 2014 г. ... Maslow in Rogers, so v ospredje postavili tiste značilnost človekove narave in ... Hierarhija potreb po Maslowu je psihološka teorija, ...

RANA. ▸. Prekid anatomskog i funkcionalnog kontinuiteta tkiva ili organa ... Lokalni simptomi upale i gnojna sekrecija iz rane.

koncepta kulture v antropologiji, v nadaljevanju so na primeru prvih antropoloških ... Iz tega vidika je »vse« v slovnici, a je po drugi strani tisto »vse«.

Dijak navede zgodovinske in kulturne okoliščine, časovni okvir, značilnosti obdobja. (ideje, zvrsti) ter ustvarjalce in njihova dela.

se zavedajo, da je v določenih primerih likovna prvina lahko tudi v vlogi likovne spremenljivke (npr. barva),. • razlikujejo likovne od kompozicijskih ...

dejanje/dogajanje, dramski dogodek, dramski ... drami Dogodek v mestu Gogi; ... analizira dramsko besedilo in napiše esej, ga kontekstualizira in ...

molekulska orbitala energijom niža od atomskih orbitala koje sudjeluju u njenom stvaranju zove se vezna molekulska orbitala, a nastala je.

posebnosti Sofoklejevih tragedij Kralj Ojdip in/ali Antigona. 4. Grška in rimska komedija ... fantastično-groteskna igra Kralj Ubu in/ali Genet: drama.

Silogizem ima torej tri notranje termine: višji, nižji in srednji. V nadaljevanju si poglejmo nekaj primerov pravilnega sklepanja, kjer je sklepanje.

equilibrium), danas nazvane Nashov ekvilibrij za koju je kasnije dobio i Nobelovu nagradu. (Thomas, 1986:20). U idućim godinama, teorija igara se počela ...

12 апр. 2018 г. ... takvog sustava može postati vrijednost, odnosno valuta, ... Kriptovaluta Ethereuma je ether, no Ethereum ima i pod-valute (tokeni =.

Drama opredeliti termina drama in dramatika. 3. Gledališče opredeliti termina gledališče in gledališka ... in/ali Dürenmatt: absurdna tezna drama, »tragična.

21 нояб. 2010 г. ... imenujemo simetrala lihih kvadrantov; premico, ki razpolavlja II. in IV. kvadrant, pa imenujemo simetrala sodih kvadrantov.

HISTORIČNI MATERIALIZEM. Ni enako kot marksizem. Je različica marksizma, ki je oblikovana znotraj druge in zlasti tretje komunistične internacionale.

Zbroj, razlika i umnožak dva cijela broja je također cijeli broj. Cijeli broj b djeljiv je ... Odredite broj čiji se kvadrat sastoji od znamenaka 0,2,3 i 5.

1.1.2 Krivolinijski integral prve vrste. Definicija 6. (Definicija krivolinijskog integrala I vrste) Neka je kriva. C, iz definicije 1, pri cemu je I neki ...

Komunikacijske strategije - sredstvo ili cilj ucenja stranog jezika? ... postupke za pravilno koriStenje tih jedinica u svakodnevnim razgovornim situacijama ...

PISNA INTERPRETACIJA ODLOMKA/SPIS. Dijak zna napisati spis po navodilih oz. vodeno ... biti sposoben opraviti osnovne vaje in naloge pri praktičnem delu.

je relativnost socasnosti dveh dogodkov. Dva dogodka (t1,x1,y1,z1) in. (t2,x2,y2,z2) sta v sistemu S socasna, ce je ∆t = t2 −t1 = 0. V sistemu.

Ključne besede: kognitivna disonanca, teorija kognitivne disonance, raziskovalne paradigme, alternativne razlage, vedenjski model, nevroznanstveni pogled.

Državna predmetna komisija za odrske stvaritve in film za splošno maturo. Katalog so pripravili: ... zadnjega diha in/ali Nori Pierrot), F. Truffaut (400.

I jedinična matrica reda n , tada kažemo da je 1. A. - inverzna matrica matrice A. Formula po kojoj tražimo inverznu matricu je :.

29 сент. 2015 г. ... oseb. V primeru, ko imajo udeleženci igre povsem enake interese, jih obravnavamo kot enega igralca. Pri taroku, ki ga igrajo štiri osebe, ...

ELEMENTI ZA VEZAVO nerazstavljive zveze ... 3. 10. 8. 9. 5. 6. Sestavni deli ročnega vrtalnega stroja: ... Gonila (strojni elementi za gibanje).

20 февр. 2016 г. ... Teorija igara je kompleksna naučna oblast koja se bavi strateškim odlučivanjem u različitim situacijama, u kome učestvuje više donosilaca ...

2.2.1 Entropija para diskretnih nakljucnih spremenljivk . ... Povprecna lastna informacija (entropija) znaka v n-clenem nizu je dana z: ... vzor่enje.

Definicija= družbeni fenomen, ki s svojo vsebino odseva družbene potrebe, norme in ... Neoliberalizem (desnica) predstavi privatizacijo, ki je imela velik ...

24 Vanja Sutlić, Bit i suvremenost — s Mamom na putu k povijesnom mi ... a ne određeno zanimanje, Bauhaus se suprotstavio »tradicional.

Skupina EF-Gradiva. Temelji računovodstva, VPŠ/UPEŠ – teorija (pripravila: Maša Jerovšek). 1. Skupina EF-Gradiva | www.ef-gradiva.net. 1. IZPITNO VPRAŠANJE.

TEORIJA IGARA KAO OSNOV EKONOMSKOG. PONAŠANJA. Svetlana Rakočević, Ekonomski fakultet u Podgorici. Apstrakt: U svakodnevnom životu, kako poslovnom tako i ...

title, passed in 2017 was translated as a Spatial Planning act. ... In Sevnica, the idea of a monument dedicated to Alexander I.

izvor Slovencev Davorin Trstenjak (1817-1887). Ta je pisal o starodavnih jadranskih Venetih, ki da so vindiško-slovanske družine. Poudaril je tudi njihovo ...

železnice, hidroobjekte ) in NARAVNI KAMEN ( dekorativna, likovna vloga ) a) STRUKTURA: ... praviloma se uporabljajo le za vertikalne površine, ker zunaj so.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.