valovna enačba

Električna napetost – U. Naprave, ki ločujejo elektrino imenujemo izviri napetosti ali generatorji. Naelektrena telesa imenujemo električni poli.

3)Kateri poskusi kažejo,da je svetloba elektromagnetno valovanje?Opiši pojav,ki nastane pri ... 5)Kako pokažemo,da je svetloba transverzalno polarizirana ?

Delec v neskoncni potencialni jami opiše valovna funkcija ψ, ki je linearna kombi- nacija osnovnega ψ1 in prvega vzbujenega stanja ψ2.

a) V koliko dneh bi bila fasada narejena, če bi delalo sedem zidarjev in če vsi zidarji delajo enako učinkovito? b) Koliko zidarjev moramo še najeti, ...

Zbiralna leča (+50). ŠMI. 4. POTEK DELA. Kot predmet sem vzel črko L, ki sem jo z zbiralno lečo preslikal na zaslon. Pripravim sem si tabelo, ...

8 дек. 2017 г. ... Gostota svetlobnega toka predstavlja dražljaj (objektivna količina), sij pa občutek oz. vtis (subjektivna količina).

Page 1. UČNI LIST – Linearna enačba. 1) Reši enačbo: a) 4. 3 2. 7 x x. - = + c). (. ) 4. 1 7. 3 x x. ∙ + - = + b) 3. 2 5. 8 x x. + = + d). (. ) 5.

Volumenski tok pove, kakšen volumen tekočine preteče po cevi v opazovanem času: Podobno pove masni tok, kakšna masa tekočine preteče skozi cev v določenem ...

VAJA. 1. Zapiši splošno enačbo kroga s središčem v točki C(4,-5) in polmerom 5. r2 = ( x - h )2 + ( y - k )2. 52 = ( x - 4 )2 + ( y -(-5))2.

Oblike simetričnih molekul linearna razporeditev dveh atomov. (kot 180°) linearna razporeditev ... Oblike nesimetričnih molekul. Linearna oblika molekul.

21 нояб. 2010 г. ... imenujemo simetrala lihih kvadrantov; premico, ki razpolavlja II. in IV. kvadrant, pa imenujemo simetrala sodih kvadrantov.

Zapiši enačbo parabole, ki ima teme v T(-, 5) in gre skozi A(-2, 1). Rešitev: f (x)=−4x. 2. −8x+1. 9.) Iz množice parabol f (x)=kx.

p tlak, V prostornina, m masa, M molska masa, R splošna plinska konstanta, T temperatura. • Van der Waalsova: - približek.

raztapljanja in izločanja plinov v telesu, ki deluje podobno kot potapljaški ... plini. Kisik in ogljikov dioksid prehajata med različnimi tkivi zaradi ...

ZAPOREDNA VEZAVA UPORNIKOV. 7. V zvezek napiši nov naslov. 8. V učbeniku si preberi razlago na strani 125 in 126. 9. Vse kar je spodaj v črnih okvirčkih, ...

5) Za dane funkcije zapiši ničlo (če obstaja), začetno vrednost in enačbo vodoravne asimptote. Nato nariši graf eksponentne funkcije:.

BAZALNI METABOLIZEM predstavlja največji del porabe energije:70%(če bi prespali dan..):30% se porabi za vse ostalo. Page 4 ...

Tema 7 – divergenca, rotor. Ohranitveni zakoni in kontinuitetna enacba. Ohranitveni zakon za fizikalno kolicino, recimo maso, je moc z besedami enostavno ...

Izračunaj, kolikšna je relativna molekulska masa zraka! Gostota zraka pri 0 0C in 1,0 baru je 1,29 kg/m3. 1) Koliko molekul vsebuje 1,0 m3 zraka?

masni tok m čez izbrano mejo. Pri meritvi energetskih karakteristik turbin, črpalk in ventilatorjev običajno izberemo dve ravnini, čez kateri teče tok, ...

enacba tangente na krivuljo. Pravila za odvajanje: ... Doloci enacbo tangente na graf funkcije f : ... je tangenta vzporedna z abscisno osjo?

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov za boljšo izkušnjo.